Hyppää sisältöön

Förutsättningarna för ansvarsfullhet och hållbar utveckling utformas i samarbete

Teser 11-12

Universiteten integrerar hållbarhets- och ansvarsarbete i sin strategi samt riktar mer resurser och uppföljningsredskap till detta arbete

Hållbarhetsförändringen vid universiteten förutsätter direkta ekonomiska satsningar på strukturer, tjänster och personal. Universiteten riktar mer resurser till arbetet samt modifierar befintliga funktioner och förfaranden med tanke på hållbarhet och ansvarsfullhet. 

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten utser en ansvarsperson inom sin egen organisation för att sköta samordningen, uppföljningen och utvecklingen av hållbarhets- och ansvarsarbetet samt det nationella och internationella samarbetet.
  • Universiteten anvisar kompetent personal, resurser och strategisk finansiering till utvecklingen av hållbarhetsforskningen, -undervisningen och den övriga verksamheten samt till likabehandlings- och jämställdhetsarbetet.
  • Universiteten sörjer för sin personals utbildning och kompetens i hållbarhet och ansvarsfullhet. Universiteten utvecklar koncept för kollegialt lärande och mentorskap för att påskynda hållbarhetsförändringen.
  • Universiteten skapar interna incitament för att främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet inom forskning, undervisning, förvaltning och samhällelig växelverkan.
  • Universiteten inkluderar aktivt studerandena och studentkårerna i hållbarhets- och ansvarsverksamheten.

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet är starkt synliga i universitetens nationella finansieringsmodell, utvärdering och auditering

Finska staten ska förutsätta att de offentliga organisationerna genomför en hållbar utveckling som en del av sitt ledningssystem samt inrätta uppföljningsmätare som en del av förutsättningarna för universitetens finansiering.

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten ska årligen rapportera om ansvarsfullhet och hållbarhet i sin egen verksamhet till undervisnings- och kulturministeriet som en del av den övriga strategirapporteringen.
  • Genomslagskraften hos den hållbara utvecklingen och ansvarsfullheten vid de finländska universiteten ska utvärderas som en del av auditeringen som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI).
  • En resultatbaserad finansierings- och uppföljningsmodell ska utvecklas för universiteten. Modellen ska stöda tvärvetenskaplighet samt främjande av hållbar utveckling och ansvarsfullhet genom forskning, undervisning, samhällelig växelverkan och den egna verksamheten.  
Jaa: