Hyppää sisältöön

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

 | Pressmeddelanden och nyheter

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats som förstagångssökande i den gemensamma antagningen och de har felaktigt beviljats en studieplats i betygsantagningen. Utbildningsstyrelsen har informerat om saken 25.5.2023.

Eftersom studieplatser har beviljats på grund av ett tekniskt fel måste universiteten återkalla dessa studieplatser. Alla sökande som ärendet berör informeras om korrigeringen av felet av det universitet som de ansökt till.

Enligt förvaltningslagen ska myndigheten rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sina beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande.

Universiteten korrigerar felaktiga studieplatsbeslut enligt följande: 

  1. Det tekniska felet i beslut som fattats men inte publicerats korrigeras vid universiteten så att det motsvarar sökandenas verkliga förstagångsstatus. Den sista dagen för publicering av betygsantagningen, som undervisnings- och kulturministeriet beslutar, är den 29 maj 2023.
  2. I ansökningsmål där betygsantagningen är reserverad endast för förstagångssökande (t.ex. medicin, tandläkarvetenskap, juridik, psykologi) korrigeras ett redan fattat och publicerat betygsantagningsbeslut som en korrigering av tekniska fel i enlighet med 51 § i förvaltningslagen. En felaktigt antagen sökandes ställning kan i en sådan situation inte anses oskälig, eftersom en sökande som inte är förstagångssökande inte har en berättigad förväntning att bli behandlad som förstagångssökande.
  3. I ansökningsmål där betygsantagningen är avsedd för både förstagångssökande och icke-förstagångssökande och beslutet om betygsantagning har fattats och publicerats, granskas korrigeringen av beslutet från fall till fall med beaktande av skälighetsbedömningen. Utgångspunkten är dock att beslutet inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande, som avses i 51 § i förvaltningslagen. Med andra ord korrigeras felet i alla ansökningsobjekt så att de sökande som enligt urvalskriterierna borde vara godkända blir valda eller placeras på reservplats. Även om studieplatsen således inte återkallas av dem som felaktigt beviljats den, erbjuds studieplatsen ändå dem som på basis av antagningsgrunderna är berättigade till den. Om man som resultat av oskälighetsprövningen beslutar att godkänna felaktigt antagna sökande, ska detta genomföras genom s.k. överfyllning för att trygga likabehandlingen av de sökande. 

Universiteten beklagar situationen som förståeligt nog oroar många sökande. I oklara situationer ska man kontakta utbildningsservicen vid det universitet man ansökt till.

För mer information:

Piia Björn
Ordförande för Unifis vicerektorsmöte för utbildning
piia.bjorn@utu.fi
+358 29 450 3301

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...