Hoppa till innehåll

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

 | Pressmeddelanden och nyheter

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen minskar antalet urvalsprov betydligt. Detta gör det möjligt att göra tidtabellen för antagningen lättare, så att de som väljs genom betygsbaserad antagning inte behöver förbereda sig för urvalsproven.

Urvalsproven är ett viktigt sätt för universiteten att välja studerande. Syftet med reformen av urvalsprov är att förtydliga urvalsprovens roll vid sidan av den betygsbaserade antagningen. Medan den betygsbaserade antagningen mäter de sökandes framgång i studentexamensproven kan man i urvalsproven, utöver akademiska studiefärdigheter, även betona de generiska färdigheter som är väsentliga för varje utbildningsområde liksom även kunskap inom området.

– Ett av de viktigaste målen med reformen av urvalsprov är att ge de sökande en faktisk möjlighet att söka till flera olika universitet och utbildningsområden. Förhoppningen är också att reformen ska minska den belastning som unga upplever, då man i fortsättningen inte behöver förbereda sig för och delta i flera olika prov, berättar Marja Sutela, ordförande för Unifis prorektorsmöte för utbildning.

På grund av det stora antalet urvalsprov är man för närvarande tvungen att ordna prov samtidigt och alla resultat från den betygsbaserade antagningen kan inte publiceras innan proven hålls. I och med reformen kommer urvalsproven att ordnas något senare än i nuläget, var och en vid en separat tidpunkt.

– Genom att försena tidpunkten för urvalsproven kan de sökande få resultaten av den betygsbaserade antagningen för alla sina ansökningsmål före urvalsprovet, säger Marja Sutela.

Reformen av urvalsprov utvidgar samarbetet till nya utbildningsområden

Det utkast till en ny helhet av urvalsprov som nu behandlas vid universiteten skulle minska antalet urvalsprov från cirka 120 till nio urvalsprov 2025. Reformen gäller de skriftliga urvalsproven 2025 för de utbildningar som ingår i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna. Reformen påverkar inte lämplighetsproven som används bland annat i lärarutbildningarna.

Varje urvalsprov har enligt utkastet en del som är gemensam för alla sökande. I denna del av provet mäts sådan kompetens och sådana färdigheter som är centrala för alla utbildningsområden som ingår i provet. I en del av proven ingår dessutom provdelar som endast är riktade till sökande inom vissa branscher. I dessa delar mäts de färdigheter som behövs i studierna inom dessa utbildningsområden. De delar av provet som sökanden ska avlägga bestäms enligt de utbildningsområden hen har sökt till.

– Vi får en försmak av reformen redan i samband med den andra gemensamma ansökan till högskolorna våren 2024, då man i år ser nya urvalsprov som är gemensamma för universiteten inom samhällsvetenskaper, humanistiska vetenskaper och hälso- och vårdvetenskaper. Samarbetet kommer ändå att utvidgas betydligt även inom dessa utbildningsområden i antagningen av studerande 2025, fortsätter Marja Sutela.

Inom många områden, såsom teknik och pedagogik, har man redan decenniers erfarenhet av omfattande urvalsprov som är gemensamma för universiteten. Enligt dessa erfarenheter fungerar de gemensamma urvalsproven bra ur både de sökandes och universitetens synvinkel.

Bakgrund och fortsatta steg

Universiteten inledde i början av 2022 ett utvecklingsprojekt för antagningen av studerande på initiativ av prorektorerna för utbildning vid Finlands universitetsrektorers råd Unifi. Projektets första skede avslutades hösten 2023, då universiteten publicerade en ny poängsättning för den betygsbaserade antagningen för 2026.

Utkastet till de nya helheterna av urvalsprov finns på en öppen kommentarsrunda i tjänsten Otakantaa.fi fram till den 25 april. Utifrån kommentarsrundan vidareutvecklar universiteten helheten av nya urvalsprov i samarbetet mellan utbildningsområdena.

Unifis prorektorer för utbildning ger ett förslag för den nya helheten av urvalsprov i början av sommaren. Universiteten beslutar om och publicerar antagningsgrunderna för de utbildningar som ingår i den andra gemensamma ansökan till högskolorna våren 2025, inklusive närmare uppgifter om urvalsproven i tjänsten Studieinfo.fi före utgången av oktober 2024.

Ytterligare information

Tanja Juurus
Projektchef
Utvecklingsprojektet för studentantagningarna vid universiteten 2022–2025
tanja.juurus@helsinki.fi
Tfn 050 311 2583

Marja Sutela
Prorektor för Tammerfors universitet
Ordförande för Unifis prorektorsmöte för utbildning
Tfn 040 721 5204

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Forskarutbildningen förnyas: Samarbete för kvalitet och genomslagskraft

Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...