Hyppää sisältöön

Strategi 2024–2030

Starka universitet underbygger ett resilient samhälle

Unifi är universitetens gemensamma röst

Unifi utgör en röst för universiteten i Finland och som ett forum för samarbete. Unifis grundläggande uppgifter är:

1. Stärker universitetens verksamhetsförutsättningar

Unifi har som mål att öka erkänslan för den vetenskapliga och konstnärliga forskning, utbildning och bildning de finländska universiteten producerar i samhället. Unifi arbetar för att universiteten ska ha en stark ställning, att deras verksamhetsförutsättningar ska vara goda och att deras genomslagskraft ska öka. Dessa målsättningar bör återspeglas i ett beslutsfattande som ger upphov till en förutsägbar vetenskaps- och högskolepolitik med tillhörande resurser. För att uppnå målen kommer Unifi att:

 • påverka forsknings- och utbildningspolitiken samt beslutsfattandet
 • analysera och förutse universitetens verksamhetsmiljö samt producera information och synpunkter för universiteten, beslutsfattarna, medierna och näringslivet
 • lyfta fram frågor inom vetenskap, konst och högskoleutbildning i den offentliga debatten

2. Intensifierar universitetens samarbete 

Unifi stärker samarbetet och interaktionen mellan universiteten i Finland. Den fungerar som ett forum där rektorer och prorektorer bildar gemensamma synpunkter som omfattar hela universitetsfältet. Unifi samlar synpunkter från universiteten och deras expertnätverk till gemensamma mål och åtgärder för påverkan. För att uppnå målen kommer Unifi att:

 • utgöra en plattform för en aktiv dialog mellan rektorsrådet, prorektorsgrupperna och experterna samt intressentgrupperna
 • göra nya initiativ för att utveckla hela universitetsfältet
 • lyfta fram aktuella teman på universitetens agenda i rektors- och prorektorsgrupper, arbetsgrupper samt genom evenemang

Unifis vision 2030:
Starka universitet bygger ett resilient
samhälle

Universiteten skapar en bättre framtid. Universitetens högsta kompetens, vetenskap och konst förnyar samhället och näringslivet. Forskning, utbildning och bildning skapar välfärd, stärker förtroendet i samhället och hjälper oss att överleva kriser.

Vetenskap, forskningsdata och utbildning uppskattas i stor utsträckning. I de yngre åldersklasserna har hälften avlagt en högskoleexamen. Den offentliga universitets-finansieringen har ökat i förhållande till antalet studerande och BNP.

Universitetsfältet består av universitet som tillsammans ser in i framtiden och kompletterar varandra samt bedriver ett nära nationellt och internationellt samarbete. Universiteten bildar attraktiva forsknings-, inlärnings- och innovationsmiljöer, som lockar experter från hela världen.

Strategiska mål fram till år 2030

1. Bildning underbygger stabilitet och välfärd

Universiteten upprätthåller stabilitet och demokrati: de ger upphov till oberoende vetenskaplig och konstnärlig forskning samt kritiskt tänkande. De skapar en bildning som skapar verktyg att hantera förändringar och öka individens och samhällets kristålighet. Universiteten värnar om bildningens och vetenskapens egenvärde.

Unifi arbetar för att

 • vetenskap och konst förblir oberoende och att uppskattning av expertis och tillit till forskningsdata är värden som i stor utsträckning accepteras i samhället.
 • universitetens roll som formare av hållbarhetsomställningen och digitaliseringen ökar och erkänns i stor utsträckning.
 • universitetens finansierings-, styrnings- och författningsmiljö stöder en ökad kvalitet och effektivitet i universitetens verksamhet samt ger upphov till internationellt urskiljbara vetenskapliga profiler.

2. Forskning och utbildning reformerar samhället

Universiteten ger upphov till lösningar för vår tids stora utmaningar, skapar ny förståelse och förändrar världen. Universitetsutbildning på hög nivå grundar sig på de senaste forskningsrönen. Universiteten erbjuder sektorövergripande kompetens för arbetslivets behov, gör undervisningen tillgänglig för olika studerande och lockar till sig internationella experter.

Unifi arbetar för att

 • utbildnings- och kompetensnivån höjs utan att kompromissa med högskoleutbildningens kvalitet eller resurser.
 • universiteten kan förutse framtida kompetensbehov och utbilda branschövergripande experter i syfte att förnya samhället.
 • antalet högutbildade FoUI-experter ökar och doktorernas kompetens utnyttjas i stor utsträckning.

3. Universiteten skapar ett attraktivt och internationellt Finland

Universiteten är viktiga aktörer för samhällets ekonomiska framgång. Ökad produktivitet och förbättrad offentlig ekonomi förutsätter forskning och kompetens. Universiteten gör Finland till en del av den globala ekonomin och det globala samarbetet. Universiteten är eftertraktade samarbetspartners som lockar investeringar och experter till Finland. Den prognostiserade FoUI-finansieringen höjer vetenskapens nivå och forskningens genomslagskraft. Universiteten bygger upp internationella kompetensekosystem. Universiteten påverkar den europeiska forsknings- och utbildningspolitiken samt -finansieringen i centrala nätverk. På så sätt skapas ett öppet Finland som integrerar och sysselsätter.

Unifi arbetar för att

 • universitetens forskning och forskningsinfrastruktur finansieras långsiktigt, förutsägbart och hållbart.
 • FoUI-systemet stöder universitetens forsknings- och undervisningssamarbete med företag, den offentliga sektorn och organisationer.
 • EU-finansieringen för forskning och utbildning ökar.
 • antalet internationella experter ökar och integreras smidigt i arbetslivet och samhället.

Unifis och universitetens gemensamma principer

Hög kvalitet. Påverkan Hållbarhet och ansvar.

Vi strävar efter hög kvalitet

Universiteten producerar högklassig forskning och undervisning. På så sätt klarar vi oss i tävlingen om bästa studeranden, experter, finansiering och samarbetspartners. Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet.

Vi stärker vår påverkan

Universiteten förnyar samhället. Vi svarar på informationsbehoven och löser utmaningar. Vi bygger ett universitetsfält som betjänar hela samhället och vars medlemmar samarbetar och kompletterar varandra. Vi sörjer för vetenskapens frihet.

Hållbarhet och ansvarsfullhet styr vår verksamhet

Universiteten är hållbara och producerar information, förståelse och experter som påskyndar hållbarhetsomställningen. Vi samarbetar intensivt med det övriga samhället för att hitta lösningar på vår tids stora utmaningar.