Hyppää sisältöön

Unifin Strategia 2024–2030

Vahvat yliopistot rakentavat muutoksenkestävän yhteiskunnan

Unifi on yliopistojen yhteinen ääni

Unifi toimii Suomen yliopistojen äänenä ja yhteistyön foorumina. Unifin perustehtävät ovat:

1. Vahvistaa yliopistojen toimintaedellytyksiä

Unifin päämääränä on, että suomalaisten yliopistojen tuottaman tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja sivistyksen merkitys tunnustetaan yhteiskunnassa. Unifi työskentelee sen eteen, että yliopistojen asema on vahva, niiden toimintaedellytykset hyvät ja vaikuttavuus kasvava. Tämä näkyy päätöksenteossa ennustettavana tiede- ja korkeakoulupolitiikkana ja riittävinä resursseina. Tavoitteiden toteutumiseksi Unifi

 • vaikuttaa tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan sekä päätöksentekoon
 • analysoi ja ennakoi yliopistojen toimintaympäristöä sekä tuottaa tietoa ja näkemystä yliopistoille, päättäjille, medialle ja elinkeinoelämälle
 • nostaa tieteen, taiteen ja korkeakoulutuksen kysymyksiä julkiseen keskusteluun

2. Tiivistää yliopistojen yhteistyötä

Unifi vahvistaa Suomen yliopistojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Se toimii foorumina, jossa rehtorit ja vararehtorit muodostavat yliopistokentän yhteisiä näkemyksiä. Unifi kokoaa yliopistojen ja niiden asiantuntijaverkostojen näkemyksiä yhteisiksi tavoitteiksi ja vaikuttamistoimiksi. Tavoitteiden toteutumiseksi Unifi

 • muodostaa alustan rehtorineuvoston, vararehtoriryhmien ja asiantuntijoiden sekä sidosryhmien aktiiviselle vuoropuhelulle
 • tekee uusia avauksia koko yliopistokentän kehittämiseksi
 • nostaa ajankohtaisia teemoja yliopistojen agendalle rehtori- ja vararehtoriryhmissä, työryhmissä ja tapahtumissa

Unifin visio 2030:
Vahvat yliopistot rakentavat muutoksenkestävän yhteiskunnan

Yliopistot ovat paremman tulevaisuuden tekijöitä. Yliopistoissa syntyvä korkein osaaminen, tiede ja taide uudistavat yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Tutkimus, koulutus ja sivistys synnyttävät hyvinvointia, vahvistavat luottamusta ja auttavat selviytymään kriiseistä. 

Tiedettä, tutkittua tietoa ja koulutusta arvostetaan laajasti. Nuorista ikäluokista puolella on korkeakoulututkinto. Julkisen yliopistorahoituksen määrä on kasvanut suhteessa opiskelijamääriin ja BKT:hen. 

Yliopistokenttä koostuu yhdessä tulevaan katsovista ja toisiaan täydentävistä yliopistoista, jotka tekevät tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Yliopistot muodostavat vetovoimaisia tutkimus-, oppimis- ja innovaatioympäristöjä, jotka houkuttelevat osaajia ympäri maailmaa.

Strategiset kärjet kohti vuotta 2030

1. Sivistys kannattelee vakautta ja hyvinvointia

Yliopistot ylläpitävät vakautta ja demokratiaa: ne synnyttävät riippumatonta tieteellistä ja taiteellista tutkimusta ja kriittistä ajattelua. Ne luovat sivistystä, joka antaa työkaluja käsitellä muutoksia ja kasvattaa yksilön ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Yliopistot vaalivat sivistyksen ja tieteen itseisarvoa.

Unifi työskentelee sen eteen, että

 • tieteen ja taiteen riippumattomuus, asiantuntijuuden arvostus ja luottamus tutkittuun tietoon ovat yhteiskunnassa laajasti hyväksyttyjä arvoja
 • yliopistojen rooli kestävyysmurroksen ja digitalisaation muovaajina kasvaa ja tunnustetaan laajasti
 • yliopistojen rahoitus-, ohjaus- ja säädösympäristö tukee yliopistojen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kasvua sekä kansainvälisesti erottuvia profiileja

2. Tutkimus ja koulutus uudistavat yhteiskuntaa

Yliopistot tuottavat ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin, luovat uutta ymmärrystä ja muuttavat maailmaa. Korkeatasoinen yliopistokoulutus perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon. Yliopistot tarjoavat monialaista osaamista työelämän tarpeisiin, tekevät opetuksesta saavutettavaa erilaisille oppijoille ja houkuttelevat kansainvälisiä osaajia.

Unifi työskentelee sen eteen, että

 • koulutus- ja osaamistasoa nostetaan korkeakoulutuksen laadusta tinkimättä ja riittävillä resursseilla
 • yliopistot kykenevät ennakoimaan osaamistarpeita ja kouluttamaan monialaisia asiantuntijoita uudistamaan yhteiskuntaa
 • korkeasti koulutettujen TKI-osaajien määrä kasvaa, ja tohtorien osaamista hyödynnetään laajasti

3. Yliopistot luovat vetovoimaista ja kansainvälistä Suomea

Yliopistot ovat tärkeitä yhteiskunnan taloudellisen menestyksen tekijöitä. Tuottavuuden kasvu ja julkisen talouden kohentuminen edellyttävät tutkimusta ja osaamista. Yliopistot kytkevät Suomea osaksi globaalia taloutta ja yhteistyötä. Yliopistot ovat haluttuja yhteistyökumppaneita, jotka houkuttelevat investointeja ja osaajia Suomeen. Ennustettava T&K-rahoitus nostaa tieteen tasoa ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Yliopistot rakentavat kansainvälisiä osaamisekosysteemejä. Yliopistot vaikuttavat eurooppalaiseen tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan ja -rahoitukseen keskeisissä verkostoissa. Näin luodaan avointa, integroivaa ja työllistävää Suomea.

Unifi työskentelee sen eteen, että

 • yliopistojen tutkimusta ja tutkimusinfrastruktuuria rahoitetaan pitkäjänteisesti, ennakoitavasti ja riittävällä tasolla
 • TKI-järjestelmä tukee yliopistojen tutkimus- ja opetusyhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa
 • EU-rahoitus tutkimukselle ja koulutukselle kasvaa
 • kansainvälisten osaajien määrä kasvaa, ja he integroituvat työelämään ja yhteiskuntaan sujuvasti

Unifin ja yliopistojen yhteiset periaatteet

Korkea laatu. Vaikuttavuus. Kestävyys ja vastuullisuus.

Tavoittelemme korkeaa laatua

Yliopistot tuottavat korkealaatuista tutkimusta ja opetusta. Siten pärjäämme kilpailussa parhaista opiskelijoista, osaajista, rahoituksesta ja yhteistyökumppaneista. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

Vahvistamme vaikuttavuutta

Yliopistot uudistavat yhteiskuntaa. Vastaamme tiedon tarpeisiin ja ratkaisemme haasteita. Rakennamme koko yhteiskuntaa palvelevaa yliopistokenttää, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä ja täydentävät toisiaan. Huolehdimme tieteen vapaudesta.

Kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme

Yliopistot toimivat kestävästi ja tuottavat tietoa, ymmärrystä ja osaajia, jotka vauhdittavat kestävyysmurrosta. Teemme tiivistä yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa löytääksemme ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin.