Hyppää sisältöön

Lausunnot

2024

 • 24.5.2024 HE 51/2024 vp EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten korkeakouluopiskelijoiden täyskatteelliset lukuvuosimaksut PDF
 • 23.5.2024 VN/24846/2023 valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma PDF
 • 15.5.2024 E 31/2024 vp E-kirje – Ennakkovaikuttaminen tulevaan EU:n monivuotiseen
 • rahoituskehykseen (2028–)
 • 2.5.2024 VNS 2/2024 vp valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028 PDF
 • 21.3.2024 HE 8/2024 vp HE eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi PDF
 • 5.3.2024 HE 8/2024 vp HE eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi PDF
 • 1.3.2024 VN/31464/2023 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta PDF
 • 21.2.2024 EU/41/2024-VNK-1 Suomen avaintavoitteet EU:n strategiseen agendaan ja tulevan komission ohjelmaan vaikuttamiseksi PDF
 • 20.2.2024 VN/2382/2024 yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista PDF
 • 20.2.2024 VN/24628/2023 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta PDF
 • 15.2.2024 VN/27452/2020 Työryhmän mietintö julkisuuslain ajantasaistamisesta PDF
 • 12.2.2024 VN/32063/2023 Unifin esitykset kansallisen tohtorikoulutuspilotin seurantaryhmän jäseniksi PDF
 • 8.2.2024 E 61/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston suositukseksi Eurooppa liikkeellä – oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuudet kaikille PDF
 • 8.2.2024 VN/5137/2022 Valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskeva muistio sekä valmiuslain yleiset kehittämistarpeet PDF
 • 29.1.2024 VN/21641/2023 hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta PDF
 • 19.1.2024 VN/31701/2023 Luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta PDF
 • 5.1.2024 VN/23407/2023 HE eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta PDF

2023

 • 22.12.2023 VN/26656/2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta (UM) PDF
 • 15.11.2023 E 43/2023 vp VN/26656/2022 Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta kyberturvallisuusakatemioista (SiV) PDF
 • 10.11.2023 VN/3920/2023 Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta PDF
 • 26.10.2023 HE 75/2023 vp HE eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (SiV) PDF
 • 26.10.2023 HE 41/2023 vp HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2024-2027 (TaV) PDF
 • 25.10.2023 HE 41/2023 vp HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2024-2027 (VaV) PDF
 • 25.10.2023 HE 41/2023 vp HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2024-2027 (TuV) PDF
 • 18.10.2023 HE 41/2023 vp HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2024-2027 (SiV) PDF
 • 15.9.2023 VN/25455/2023 Lausunto Suomen ehdotukseen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi PDF
 • 13.9.2023 VN/21301/2023 HE luonnokseksi hoitotakuusta (STM) PDF
 • 12.9.2023 2/2023 vp Kommentit hallituksen vuosikertomukseen 2022: TKI-rahoitus, -osaaminen ja -yhteistyö PDF
 • 8.9.2023 VN/24309/2023 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta PDF
 • 22.6.2023 VN/8566/2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen loppuraportin esitykset (SOTEKO-hanke) PDF
 • 28.5. Kirjallinen lausunto sivistysvaliokunnalta kahdesta valtioneuvoston kirjelmästä: 1) U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös) 2) U 7/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aloitteesta kriittisten raaka-aineiden turvallisen, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamiseksi (SiV) PDF
 • 23.5.2023 VN/1646/2020 Sosiaaliturvakomitean välimietintö PDF
 • 14.2.2023 OPH-31-2023 Ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän jatkokehittäminen PDF
 • 31.1. VN/17718/2021 Suomen dosenttiliiton esitys dosentin arvon englanninkieliseksi käännökseksi (OKM) PDF
 • 22.1. Kommentit monivuotisen TKI-rahoitussuunnitelman luonnokseen (VNK) PDF
 • 19.1. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, osat 1 ja 2: Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen (SiV) PDF
 • 9.1. HE 43/2022 vp ja HE 313/2022 HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) ja HE eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 313/2022 vp) (SiV) PDF

2022

 • 24.11. HE 43/2022 vp / Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 58/2022 vp / Tekijänoikeuslain muutoksia koskevan hallituksen esityksen täydentävä esitys. HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, tiedonlouhinta tieteelliseen tutkimukseen ja opetusta koskeva sääntely PDF
 • 23.11. Suomen eroaminen eurooppalaisesta translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurikonsortion EATRIS-ERIC jäsenyydestä (SiV) PDF
 • 23.11. HE 258/2022 HE korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (SiV) PDF
 • 17.11. 3/304/22 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnos (TENK) PDF
 • 16.11. VNS 10/2022 Valtioneuvoston selonteko ”Suomen digitaalinen kompassi” (SiV) PDF
 • 15.11. HE 211/2022 vp HE laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 (TaV) PDF
 • 14.11. HE 211/2022 vp HE laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 (VaV) PDF
 • 10.11. HE 145/2022 vp HE julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HaV) Lataa PDF
 • 4.11. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia (OKM) Lataa PDF
 • 26.10. HE 211/2022 vp HE laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (SiV) Lataa PDF
 • 19.10. VNS 8/2022 vp Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko (SiV) Lataa PDF
 • 14.10. HE 99/2022 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi (HaV) Lataa PDF
 • 4.10. HE 154/2022 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (VaV Sivistys- ja tiedejaosto) Lataa PDF
 • 30.9. VN/5061/2021 Lukiokoulutuksen laatustrategian luonnos (OKM) Lataa PDF
 • 29.9. HE 154/2022 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (SiV) Lataa PDF
 • 28.9. HE 98/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi (SiV) Lataa PDF
 • 20.9. VN/17314/2022 Hallituksen esitys laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta (TEM) Lataa PDF
 • 16.9. Komission kannanottopyyntö Digitaalinen koulutus – onnistumisen mahdollistava tekijä aloitteesta (EU30 kautta) Lataa PDF
 • 16.9. VN/21868/2022 Hallituksen esitys laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (OKM) Lataa PDF
 • 1.9. VN/8051/2019 Valtioneuvoston demokratiapoliittinen periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (OM) Lataa PDF
 • 31.8. VN/17575/2021 Hallituksen esitys SORA-säännösten muuttamisesta (OKM) Lataa PDF
 • 31.8. HE 99/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
 • 3.8. VN/18330/2022 Hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta (OKM) Lataa PDF
 • 23.5. HE 43/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
 • 6.5. K 1/2022 vp Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (SiV) Lataa PDF
 • 4.5. K 7/2022 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (SiV) Lataa PDF
 • 27.4. VN/6442/2022-OKM-1 Dosentin arvoa ja professorin arvonimeä koskevat yliopistolain säännösten muutostarpeet (OKM) Lataa PDF
 • 25.4. VNS 2/2022 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026 (SiV) Lataa PDF
 • 25.4. VNS 1/2022 vp Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (SiV) Lataa PDF
 • 7.4. Kommentit ERA-toimien priorisoimisesta (TEM; OKM) Lataa PDF
 • 22.2. VN/20129/2020 Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta  2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (VM) Lataa PDF
 • 17.2. E 138/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Henkilökohtaiset oppimistilit ja E 139/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Pienet osaamiskokonaisuudet (SiV) Lataa PDF
 • 17.2. Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko (SiV) Lataa PDF
 • 11.2. HE eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (SiV, HaV) Lataa PDF
 • 11.2. EUn korkeakoulupaketti (EU 20, EU30) Lataa PDF
 • 31.1. Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi Lataa PDF
 • 14.1. INFRAFRONTIER ERIC -konsortioon liittyminen (SiV) Lataa PDF

2021

 • 3.12. Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitys Lataa PDF
 • 25.11. HE perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta Lataa PDF
 • 24.11. Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko (SiV) Lataa PDF
 • 17.11. Euroopan komission avoin kuuleminen suositusehdotuksesta Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä
 • 17.11. Euroopan komission avoin kuuleminen suositusehdotuksesta European Strategy for Universities
 • 12.11. Kommentit Parlamentaarisen TKI-työryhmän työlle Tulevaisuuden TKI-rahoitus Lataa PDF
 • 11.11. HE eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta (SiV) Lataa PDF
 • 29.10. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta Lataa PDF
 • 26.10. HE eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa PDF
 • 20.10. HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (SiV) Lataa PDF
 • 19.10. HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (TuV) Lataa PDF
 • 13.10. HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (VaV/SiTJ) Lataa PDF
 • 30.9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC-konsortioon liittyminen) (SiV) Lataa PDF
 • 7.9. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn ja Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act) (SiV) Lataa PDF
 • 23.8. HE laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mainittuun esitykseen liittyvät asetukset Lataa PDF
 • 20.8. Luonnos hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Lataa PDF
 • 19.8. Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset Lataa PDF
 • 17.8. HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
 • 9.8. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tutkimustietovarannosta Lataa PDF
 • 1.7. Ylioppilastutkinnon latinan laajemman oppimäärän kokeen lakkauttaminen Lataa PDF
 • 24.6. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta Lataa PDF
 • 27.5. HE eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HaV) Lataa PDF
 • 20.5. HE eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (TyV) Lataa PDF
 • 20.5. HE opintotukilain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
 • 18.5. Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (SuV) Lataa PDF
 • 17.5. HE eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa PDF
 • 17.5. Selonteko julkisen talouden suunnitelmasta (SiV) Lataa PDF
 • 11.5. Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen Lataa PDF
 • 6.5. Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi Lataa PDF
 • 30.4. Ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista Lataa PDF
 • 21.4. Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (SiV) Lataa PDF
 • 8.4. Lausunto hallituksen esityksestä opintotukilain muuttamisesta Lataa PDF
 • 23.3. Luonnos HE:ksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Lataa PDF
 • 17.3. Rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotukset Lataa pdf
 • 17.3. HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 15.3. Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain koronaepidemiaa koskevien poikkeussäännösten voimassaoloajan jatkaminen Lataa pdf
 • 8.3. HE eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (SiV) Lataa pdf
 • 5.3. Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta (SiV) Lataa pdf
 • 26.2. Lukiodiplomiselvitys 2020 Lataa pdf
 • 9.2. Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (SiV) Lataa PDF
 • 21.1. Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi Lataa pdf
 • 21.1. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma (SiV, VaV) Lataa pdf
 • 11.1. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma (TaV) Lataa pdf
 • 11.1. HE eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (SiV, StV) Lataa pdf

2020

 • 17.11. HE eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 16.11. HE laiksi tutkimustietovarannosta Lataa pfd
 • 13.11. HE eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (TyV) Lataa pdf
 • 20.10. HE eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (SiTJ) Lataa pdf
 • 25.9. HE laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Lataa pdf
 • 25.9. Hallituksen esitys opintotukilain muuttamiseksi Lataa pdf
 • 4.9. Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista Lataa pdf
 • 28.8. Luonnos Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi (yhdessä Arene ry:n kanssa) Lataa pdf
 • 12.8. Julkisten hankintojen strategia Lataa pdf
 • 22.6. Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti Lataa pdf
 • 15.6. Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lataa pdf
 • 11.6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi (SiTj) Lataa pdf
 • 18.5. Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 8.5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa pdf
 • 29.4. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 (SiV) Lataa pdf
 • 28.4. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 (VaV) Lataa pdf
 • 21.4. Korkeakoulujen toiminta poikkeusoloissa (SiV) Lataa pdf
 • 1.4. EUA’s stament on the future of European Universities Intiative Lataa pfd
 • 23.3. Yliopistojen koulutusvastuiden muuttamista koskevat esitykset Lataa pdf
 • 20.3. HE-luonnos ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta Lataa pdf
 • 18.3. Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (SiV) Lataa pdf
 • 12.3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain §15:n muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 28.2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 20.1. CSC:n strategia Lataa pdf

2019

 • 23.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (VaV/SiTJ) Lataa pdf
 • 16.10. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023 (SiV) Lataa pdf
 • 16.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (SiV) Lataa pdf
 • 20.2. Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esitykset ja raporttiin sisältynyt asetusehdotus Lataa pdf
 • 19.2. Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä (SiV) Lataa pdf
 • 8.2. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (SiV) Lataa pdf
 • 31.1. Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta Lataa pdf
 • 29.1. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HaV) Lataa pdf
 • 15.1. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa pdf
 • 9.1. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (SiV) Lataa pdf

2018

 • 22.11. Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV)
 • 15.11. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
 • 14.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (SiV)
 • 7.11. Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (SiV)
 • 17.10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV)
 • 10.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (SiV)
 • 5.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (SiTj)
 • 28.9. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 29.8. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
 • 14.6. HE laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
 • 14.6. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta (SiV)
 • 6.6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HaV)
 • 25.5. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HaV)
 • 16.5. Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV)
 • 3.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022 (SiV)
 • 26.4. Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä
 • 26.4. Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (SiV)
 • 15.3. Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021- (SiV)
 • 7.3. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 • 21.2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (SiV)
 • 19.2. Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018 (SiV)

2017

 • 15.12. Lappeenrannan teknillisen yliopiston esitys yliopiston nimen muuttamiseksi
 • 29.11. Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
 • 22.11. Ehdotus valtioneuvoston opintotukiasetukseksi
 • 16.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
 • 14.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 24.10. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma
 • 18.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (Sivistysvaliokunta)
 • 12.10. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa. Jaettu ymmärrys työn murroksesta
 • 11.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (Tulevaisuusvaliokunta)
 • 6.10. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2018 (Sivistys- ja tiedejaosto)
 • 28.9. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
 • 27.9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (Tampere 3)
 • 14.9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
 • 16.8. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 12.8. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland-niminen osakeyhtiö
 • 12.6. Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sote-uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
 • 5.6. Perusopetuslain väliaikainen muuttaminen – toisen kotimaisen kielen kokeilu
 • 31.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021
 • 16.5. UNIFIn linjauksia OKM:n visiotyöhön
 • 10.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2018-2021
 • 26.4. Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
 • 24.4. Hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta
 • 24.4. Hallituksen esitys ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 • 24.3. Hallituksen esitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 20.3. Opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttaminen
 • 20.3. Opetushallituksesta ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettujen lakien muuttaminen
 • 3.3. Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi
 • 23.2. Kannanotto: Korkeakoulujen opetusyhteistyön helpottamista ei pidä viivyttää
 • 15.2. Hallituksen esitys laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
 • 3.1. Statement of the Finnish Universities: Interim evaluation of Horizon 2020

2016

 • 4.10. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017
 • 15.9. Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä
 • 16.8. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain muuttamisesta
 • 31.5. Hallituksen esitys laiksi Opetushallituksesta
 • 26.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020
 • 26.5. Kustantajien rooli tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeus”
 • 23.5. Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi
 • 16.5. Hallituksen esitys laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
 • 2.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020
 • 2.3. Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 8 §:n muuttamisesta
 • 8.1. Kannanotto: Tiedonlouhintaa ja tekijänoikeuskysymyksiä koskeva Haagin julistus

2015

 • 7.10. Kannanotto: Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus ensi vuoden talousarviossa
 • 11.09. Tekijänoikeuden yhteishallinnointi
 • 08.09. Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 18.05. Lausunto tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskevasta asetuksesta
 • 18.05. Lausunto ORCID-tunnisteen käyttöönotosta
 • 16.03. Lausunto kaupunki- ja maaseutupolitiikan kehittämistarpeista
 • 16.03. Lausunto arkistolainsäädännön uudistuksesta
 • 19.01. Opiskelijoiden päihdeohjelma (SORA-suositukset)

2014

 • 5.12. Lausunto opintotukilaista sivistysvaliokunnalle
 • 4.12. Lausunto erikoiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
 • 28.11. Lausunto uudesta rahankeräyslaista
 • 25.11. Lausunto koskien lakeja yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
 • 21.11. Lausunto yliopistoindeksistä
 • 21.11. Lausunto EU/ETA‐alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista
 • 23.10. Lausunto Eurooppa 2020-strategian arvioinnista
 • 26.9. Lausunto valtion vuoden 2015 talousarviosta
 • 1.7. Lausunto opintotukilaista
Jaa: