Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit

Johdanto

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä – oman toimintansa seurauksena. Elonkirjon väheneminen, eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos ovat globaaleja kriisejä, jotka vaativat sekä paikallista että maailmanlaajuista toimintaa. Yliopistoilla on keskeinen rooli näiden kriisien torjunnassa ja ratkaisussa, tarvittavan asiantuntemuksen luomisessa sekä turvallisen ja vakaan yhteiskunnan vaalimisessa. Juhlapuheiden aika on ohi. Nyt on aika toimia.

Lue koko johdanto

Teesit

Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesejä on yhteensä 12 kappaletta, ja ne on jaoteltu viiden eri teeman alle. Yliopistojen perustehtävien (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus) lisäksi teesit kattavat (kampus)toiminnot sekä laajemmin toiminnan edellytykset, jotka luovat kehykset muille teeseille.

Teesit 1–11 on kohdistettu toiminnan vauhdittajiksi erityisesti yliopistoille itselleen. Teesi 12 puolestaan haastaa yliopistot kestävämpään ja vastuullisempaan toimintaan kirittämällä niihin vaikuttavia tahoja, kuten rahoittajia, sekä kansallisia arviointimalleja.

Kunkin teesin alle on kerätty esimerkkejä tarpeellisista, konkreettisista toimista. Esimerkkilistat eivät ole tyhjentäviä vaan esittelevät keskeisimpiä toimenpiteitä, joihin yliopistojen on viipymättä ryhdyttävä. Vahvuuksiinsa ja erityispiirteisiinsä nojaten yliopistot oletettavasti toteuttavat toimenpiteitä eri järjestyksessä. Tämä mahdollistaa keskinäisen innostamisen ja erilaiset edelläkävijyyden profiilit. Keskeistä on toimien vaikuttavuus, läpinäkyvyys ja hyvien käytäntöjen avoin jakaminen.

Teesit yhdessä kuvassa

Teesit 1–3

Kestävä ja vastuullinen tutkimus

1. Tutkimustoimintaa suunnataan suurten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen.

2. Tutkimushankkeiden arvioinnissa ja rahoituksessa huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus.

3. Yliopistot tukevat kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa tieteidenvälisyyttä, avoimen tieteen periaatteita ja moninaista globaalia näkökulmaa.

Lue teesien tarkempi sisältö

Teesit 4–5

Opetus kestävän kehityksen edistäjänä

4. Kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa.

5. Yliopistot edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja turvallista tutkimus- ja opetusympäristöä.

Lue teesien tarkempi sisältö

Teesit 6–8

Yliopistojen omat toiminnot ja hallinto luovat vastuullista ja kestävää maailmaa

6. Yliopistojen johtaminen, hallinto ja kampustoiminnot ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

7. Yliopistot noudattavat hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan ja tekevät konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.

8. Yliopistot toimivat aktiivisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue teesien tarkempi sisältö

Teesit 9–10

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhteistyö muutoksen ajurina

9. Yliopistot ovat rohkeita, sitoutuneita ja vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ja vaikuttavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

10. Yliopistot jakavat kestävyyden ja vastuullisuuden käytäntöjä avoimesti ja aktiivisesti ja kehittävät niitä yhdessä.

Lue teesien tarkempi sisältö

Teesit 11–12

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset muodostuvat yhteistyönä

11. Yliopistot integroivat kestävyys- ja vastuullisuustyön strategiaansa ja osoittavat siihen nykyistä enemmän resursseja ja seurannan välineitä.

12. Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät vahvasti yliopistojen kansallisessa rahoitusmallissa, arvioinnissa ja auditoinnissa.

Lue teesien tarkempi sisältö

Lopuksi: teesit käytäntöön

Edellä esitettyjen teesien tuominen osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja vieminen käytäntöön edellyttävät koko akateemisen yhteisön yhteistyötä. Yliopistoilla on juuri nyt otollinen hetki määrittää strategiset kestävyystavoitteensa korkealle ja pitää huolta, että strategioiden toteutukseen on riittävät resurssit ja osaaminen.

Yliopistoilla on paitsi valtava mahdollisuus myös velvollisuus johtaa muutosta yhteiskunnassamme. 

Kestävyystavoitteiden läpileikkaavuus ja moninaisuus tarjoavat jokaiselle yliopistoyhteisön jäsenelle lukuisia mahdollisuuksia aktiiviseen vaikuttamiseen, keskusteluun ja toimintaan. Moniääninen ja osallistava keskustelu on ensimmäinen askel näiden teesien viemisessä käytäntöön.

Odotamme, että teesit otetaan laajalti keskustelun pohjaksi yliopistojen rehtoraateissa, hallituksissa ja johtoryhmissä, tiedekunta-, tutkimus- ja koulutusneuvostoissa sekä työsuojelutoimikunnissa, ylioppilaskunnissa, kiinteistöyhtiöissä ja muiden keskeisten kumppanien kanssa.

Juuri sinä voit aloittaa keskustelun omassa yhteisössäsi. Voit aloittaa kertomalla lempiteesisi, kehitysehdotuksesi tai jakamalla hyvän esimerkin teesien edistämisestä käyttämällä aihetunnistetta #UnifiKekeTeesit sosiaalisessa mediassa.

Yhdessä olemme kokoamme suurempi kestävän kehityksen toimija ja vaikuttaja.