Hyppää sisältöön

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhteistyö muutoksen ajureina

Teesit 9-10

Yliopistot ovat rohkeita, sitoutuneita ja vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ja vaikuttavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

Yliopistot osallistuvat rohkeasti ja avoimesti yhteiskunnalliseen kestävän kehityksen keskusteluun ja tuovat oman osaamisensa verkostojen ja muiden yhteistyötahojen käyttöön. Yliopistot ovat aktiivisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, joissa tuotetaan ymmärrystä ja ratkaisuja kestävän ja vastuullisen yhteiskunnan luomiseen ja ylläpitoon.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot vahvistavat tiedeviestintää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista, ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaativat systeemisiä muutoksia. Tiedeviestintää kehitetään aktiivisesti, jotta se saavuttaa myös tiedeyhteisön ulkopuoliset tahot.
  • Yliopistot rohkaisevat opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa osallistumaan oman alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön.
  • Yliopistot vahvistavat tutkimuksessa syntyvien innovaatioiden päätymistä yhteiskunnan käyttöön esimerkiksi yrittäjyyden tai yritysyhteistyön kautta. Uuden tuotetun tieteellisen tiedon pohjalta luodut innovaatiot ja niiden kaupallistaminen toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Yliopistot vahvistavat päätöksenteon tietopohjaa luomalla uusia ja tukemalla olemassa olevia tiedeneuvonannon konsepteja yliopistojen ja päättäjien välillä. Yliopistot vahvistavat alueellista kestävyysyhteistyötään kaupunkien ja kuntien kanssa.
  • Yliopistot rakentavat pitkäjänteisiä, vastavuoroisia kumppanuuksia kehittyvien maiden toimijoiden kanssa edistäen muun muassa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.
  • Yliopistot edellyttävät omilta yhteistyötahoiltaan vastuullista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Kestävä kehitys ja vastuullisuus otetaan yhdeksi yliopistojen kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan arviointiperusteeksi.

Yliopistot jakavat kestävyyden ja vastuullisuuden käytäntöjä avoimesti ja aktiivisesti ja kehittävät niitä yhdessä

Kestävän kehityksen työ yliopistoissa edellyttää kansallista yhteistyötä. Yliopistot tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyössä toisiaan ja jakavat parhaita toimintamalleja keskenään. Kestävyys- ja vastuullisuustyötä kehitetään jokaisen yliopiston omien erityispiirteiden mukaan.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot sitoutuvat järjestämään vuosittain yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden seminaarin. Seminaarissa yliopistot jakavat hyviä käytänteitä, sitoutuvat seuraavaksi vuodeksi asetettaviin tavoitteisiin ja valmistelevat yhteisiä lausuntoja ja keskustelunavauksia (muun muassa Kestävän kehityksen teesien päivitys).
  • Yliopistot vahvistavat ja resursoivat kansallista kestävyysverkostojen työtä, jotta onnistumisia, haasteita ja toimintatapoja voidaan jakaa avoimesti.
  • Yliopistot luovat yhteisiä kursseja, resurssipankkeja, yhteistyöfoorumeita ja asiantuntijoiden verkostoja, jotka mahdollistavat hyvien käytänteiden, osaamisen ja ideoiden jakamisen sekä tiivistyneen yhteistyön. Yliopistot lisäävät keskinäistä tiedonjakoaan olemassa olevista kestävään kehitykseen liittyvistä kursseista ja koulutusohjelmista
  • Unifi ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene edistävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yhteistyössä. Suomen keke-foorumi toimii yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedonvälityskanavana.