Hyppää sisältöön

Opetus kestävän kehityksen edistäjänä

Teesit 4-5

Kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa

Kaikki yliopistoista valmistuneet asiantuntijat ymmärtävät vastuunsa kestävyyden edistämisessä ja kehittämisessä. Heille tarjotaan siihen tarvittavia taitoja ja tietoja sekä valmiuksia ja motivaatiota viedä osaamisensa käytäntöön. Yliopistot kehittävät ja tarjoavat jatkuvan oppimisen palveluita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

 • Kaikkien suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden opintoihin sisältyy peruskurssi kestävyydestä ja vastuullisuudesta.
 • Tutkintojen osaamistavoitteisiin kuuluu globaalin vastuun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen koulutusalan kontekstissa. Kestävän kehityksen sisällöt ovat luonteva ja poikkileikkaava osa jokaisen tutkinto-ohjelman oppimistavoitteita myös koulutusalakohtaisesta näkökulmasta.
 • Yliopistot tunnistavat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden keskeisiä koulutusohjelmakohtaisia sisältöjä ja oppimistavoitteita. Yliopistot purkavat esteitä ja kehittävät poikkileikkaavia rakenteita monitieteisten koulutusohjelmien mahdollistamiseksi.
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden oppimistavoitteiden toteutumista seurataan osana palaute-, valmistumis- ja uraseurantakyselyjä.
 • Osana akateemisten asiantuntijataitojen opetusta huomioidaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvien keskeisten valmiuksien opettaminen, kuten kriittinen ja eettinen ajattelu, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, muutosjohtaminen sekä oman asiantuntijuuden tunnistaminen.
 • Jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti yliopistot kehittävät ja tarjoavat kestävyyskoulutusta yhdenvertaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Yliopistot laativat kansallisen kestävyyskasvatuksen strategian ja toimenpidesuunnitelman.

Yliopistot edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja turvallista tutkimus- ja opetusympäristöä

Koulutuksen tehtävänä on avata mahdollisuuksia jokaiselle. Mahdollisuus korkeakoulutukseen ei saa riippua esimerkiksi yksilön sosio-ekonomisesta tai kulttuurisesta taustasta. Yliopistot huolehtivat akateemisen koulutuksen tasa-arvoisesta saavutettavuudesta sekä globaalisti että kansallisesti. Yliopistot varmistavat, että tutkimus ja opetus voivat tapahtua turvallisissa olosuhteissa ilman väkivallan ja vainon uhkaa.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

 • Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla maksutonta. Yliopistot kunnioittavat YK:n ’Ketään ei jätetä’ -periaatetta vaalimalla maksutonta korkeakoulutusta ja korkea-asteen koulutuksen väylien monipuolisuutta.
 • Yliopistot tekevät konkreettisia tekoja koulutuksen saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseksi. Digitaalisen tiedon saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmien tarpeiden osalta.
 • Kulttuurisen kestävyyden vahvistamiseksi yliopistot tarjoavat Suomen kansalliskielillä tapahtuvaa opetusta ja mahdollisuuksia tutkimustoiminnan harjoittamiseen.
 • Yliopistot varmistavat, että kansainvälinen henkilökunta ja opiskelijat voivat täysimittaisesti osallistua yliopistoyhteisön kehittämiseen ja toimintaan. Yliopistot tukevat monikielisyyttä ja kielitaidon ja kulttuurien ymmärrystä monipuolisin toimenpitein.
 • Yliopistot sitoutuvat kansainväliseen toimintaan tutkijanvapauden mahdollistamiseksi ja suojelemiseksi (muun muassa ”Scholars at Risk”-verkosto).
 • Yliopistot tukevat osaamisen vahvistamista kehittyvissä maissa sekä molemminpuolista oppimista ja vuorovaikutusta.

Teesit 6-8

Jaa: