Hyppää sisältöön

Yliopistojen omat toiminnot ja hallinto luovat vastuullista ja kestävää maailmaa

Teesit 6-8

Yliopistojen johtaminen, hallinto ja kampustoiminnot ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

Kestävä kehitys ja vastuullisuus integroidaan yliopistojen kaikkeen toimintaan. Tarvitaan paitsi strategisia linjauksia myös selkeät toimeenpanosuunnitelmat, vastuutahot, mittarit ja seuranta. Johto, henkilökunta, opiskelijat ja ylioppilaskunnat sitoutetaan yliopistojen kestävyys- ja vastuullisuustyöhön osallistamalla eri toimijat kestävän kehityksen arviointien, suunnitelmien, tavoitteiden ja kriteerien laadintaan.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

 • Yliopistot raportoivat vuosittain kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteistaan ja tilanteestaan. Yliopistot integroivat kestävyysajattelun kaikkeen toimintaansa: johtamis- ja palkitsemisjärjestelmät, työsuunnitelmat, rekrytointikriteerit, sopimukset sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen pohjautuvat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteille.
 • Yliopistot sitoutuvat innostamaan ja rohkaisemaan opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseen sekä perehdyttämään heidät niiden periaatteisiin. Tämä työ käynnistetään jo opintoihin orientoitumisen tai työhön perehtymisen aikana. Opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi luodaan kansallinen ”työkalupakki” yliopistojen käyttöön.
 • Yliopistot toimivat sijoitustoiminnassaan vastuullisesti sekä kansainvälisiä normeja ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Yliopistot ja niiden kumppanit sitoutuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UN PRI), jotka huomioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat. Yliopistot asettavat selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet sijoitustensa hiili-intensiteetille sekä kohtuullista siirtymäaikaa noudattaen painottavat sijoitussalkussa hiilineutraaliussiirtymää toteuttavia yrityksiä. Yliopistot luopuvat kiistanalaisista omistuksista soveltaen negatiivisia kriteereitä. Uusia sijoituskohteita valittaessa kiistanalaisia kohteita vältetään täysin ja sijoitustoiminnassa painotetaan positiivisia kriteereitä.
 • Yliopistot sisällyttävät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet hankintastrategioihin ja kehittävät hankintaosaamistaan myös toistensa kanssa yhteistyössä. Hankintojen vastuullisuusarviointia kehitetään ja hankintojen aiheuttamat ihmisoikeus- ja ympäristöriskit huomioidaan jokaista hankintapäätöstä tehdessä.
 • Yliopistojen projektimalleihin sisällytetään kestävä kehitys. Projektipäälliköt koulutetaan huomioimaan kestävyyden ja vastuullisuuden eri osa-alueet.

Yliopistot noudattavat hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan ja tekevät konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi

Yliopistot tunnistavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ehtymisen sekä näiden ympäristömuutosten yhteisvaikutuksen ihmiskunnan kohtalonkysymyksiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää korkeakoulujen olevan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä, ja hallitusohjelmassa esitetyn tavoitteen mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Yliopistot vastaavat tähän haasteeseen. Ne ovat avainasemassa muun muassa määrittämässä tieteellisesti luotettaviksi todettuja laskenta- ja kompensaatiotapoja sekä päästövähennystavoitteita.

Yliopistot toimivat aktiivisesti luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ehkäisemiseksi ja nostavat elonkirjon merkityksen niin organisaatioiden sisäiseen kuin yhteiskunnalliseenkin keskusteluun, päätöksentekoon ja toimintaan.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

 • Yliopistot ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä (nettopäästöt) ja kehittävät yhteisiä hiilijalanjäljen laskentaperusteita, jotka mahdollistavat vertailun ja toisilta oppimisen. Moni yliopisto on asettanut tavoitteeksi jo vuoden 2025.
 • Yliopistot laativat konkreettisia, absoluuttisia ilmastopäästöjen vähennystavoitteita sekä määritelmät ja tavoitteet kiertotaloudelle ja suositukset ilmastopäästöjen kompensaatiolle. Kompensointi on viimeinen käytettävä keino tavoitellessa hiilineutraaliutta.
 • Yliopistot nostavat hiilineutraaliuden rinnalle tavoitteen luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Yliopistot kartoittavat toimintansa vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja kehittävät mittareita sekä laskenta- ja seurantamalleja, joiden avulla toiminnan tilaa ja kehitystä voidaan seurata. Yliopistot tekevät toimia kampusluonnon, elonkirjon ja elinvoimaisten viherverkostojen turvaamiseksi sekä luontohaittojen minimoimiseksi.
 • Hiilineutraalin kiertotalouden tavoite huomioidaan ja tuodaan näkyväksi, kun tehdään uusia hankintoja, investointeja ja sijoituksia sekä suunnitellaan kampustoimintaa. Yliopistot kannustavat muun muassa jakamiseen ja yhteiskäyttöön. Yliopistot kannustavat myös kohtuulliseen kulutukseen.
 • Yliopistot kehittävät innovatiivisia ratkaisuja hiilensidontaan kampuksilla, nostavat hallinnoimiensa infrastruktuurien käyttöastetta, osallistavat henkilökuntaansa, panostavat kestävään matkustukseen esimerkiksi matkustusohjeitaan päivittämällä ja tiivistävät yhteyksiään muun muassa kampusravintoloiden ja muiden toimijoiden kanssa kestävämmän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Yliopistot toimivat aktiivisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi on tehtävä jatkuvasti määrätietoista työtä. Yliopistot sitoutuvat tiedostamattomien ennakkoasenteiden ja syrjinnän ehkäisemiseen tähtäävään keskusteluun, koulutukseen, käytäntöihin ja toimintaan.

Kestävät toimintamallit vaativat kestäviä olosuhteita. Pätkätyösuhteiden määrätietoinen vähentäminen tuo yliopistoille nykyistä paremmat edellytykset työn ja perustehtävien suorittamiseen.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

 • Yliopistot tunnistavat ja poistavat käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Yliopistot kehittävät selkeitä keinoja ja tavoitteita rasismin, syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän kitkemiseksi yliopistoyhteisöstä ja kiinnittävät erityishuomiota kaiken syrjinnän sanoittamiseen ja dokumentointiin.
 • Yliopistot edistävät henkilökunnan ja koko yhteisön tietoutta ja osaamista yhdenvertaisuudesta, antirasistisesta työstä ja inkluusiosta, jotta jokainen yhteisön jäsen osaa ja uskaltaa puuttua ongelmakohtiin. Jokaista yliopistoyhteisön jäsentä kannustetaan omalla toiminnallaan rakentamaan turvallisempaa tilaa ja inklusiivista yhteisöä kaikille.
 • Yliopistot varmistavat osallistumismahdollisuudet ja yhdenvertaisen työ- ja opiskeluarjen kaikille jäsenilleen. Yliopistot huomioivat entistä paremmin erilaiset elämäntilanteet muun muassa mahdollistamalla joustavia opiskelu- ja osallistumistapoja esimerkiksi pitkäaikaissairaille, oppimisvaikeuksia kokeville, perheellisille ja yksinhuoltajataustaisille opiskelijoille.
 • Yliopistot osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti. Ne esittävät yhdessä ja erikseen kannanottoja, jotka tukevat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 • Yliopistot edistävät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää tutkimusta.