Hyppää sisältöön

Johdanto

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä – oman toimintansa seurauksena. Elonkirjon väheneminen, eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos ovat globaaleja kriisejä, jotka vaativat sekä paikallista että maailmanlaajuista toimintaa. 

Yliopistoilla* on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja muiden kriisien torjunnassa ja ratkaisussa, tarvittavan asiantuntemuksen luomisessa sekä turvallisen ja vakaan yhteiskunnan vaalimisessa. Ne tuottavat uutta tietoa ja kouluttavat tulevaisuuden osaajia ja tiedostavia kansalaisia. Lisäksi yliopistoilla on vastuu suunnannäyttäjinä ja roolimalleina paitsi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen myös oman vastuullisuustoimintansa kautta.

Edessä olevien globaalien haasteiden mittakaava ja kiireellisyys korostavat yhteistyön merkitystä – tarvitaan yhteinen tahto sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Unifi, eli Suomen yliopistojen rehtorineuvosto, asetti helmikuussa 2019 kansallisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän vahvistamaan yliopistojen vastuullisuustyötä. Ryhmä kokoaa yhteen 14 yliopistoa** sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhdessä määrittelemään yliopistojen yhteiset periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi vuosien 2019–2020 aikana. Tavoitteiden asettamista ohjaavat muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs), Suomen Sitoumus2050 ja Pariisin ilmastosopimus. 

17 ikonia jotka kuvittavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Parhaiden käytänteiden ja kokemusten jakamiseksi työryhmä järjesti syksyllä 2019 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden bootcampin Santahaminassa. Bootcampin myötä syntyi yhteinen lupaus asettaa yhdessä kunnianhimoisia tavoitteita, joilla on muutosvoimaa ja globaalia vaikuttavuutta. Tämä lupaus konkretisoituu tässä esitettäviin yliopistojen yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin. Teesien muokkaukseen ja kommentointiin on osallistunut yli 400 yliopistoyhteisön jäsentä UNIFIkeke-seminaarissa syyskuussa 2020.

Teesi tarkoittaa väittelyn tai keskustelun kohteeksi esitettävää väitettä. Tämän mukaisesti toivomme, että nyt esitettävät 12 teesiä herättävät keskustelua yliopistoyhteisössä yhteisen tahdon rakentamiseksi. Sen lisäksi tarvitaan konkreettisia tekoja.

Juhlapuheiden aika on ohi. Nyt on aika toimia.  

* Yliopistoilla viitataan teeseissä myös Maanpuolustuskorkeakouluun.

** Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän jäsenyliopistot ja -korkeakoulut: Åbo Akademi, Vaasan yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Taideyliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Oulun yliopisto, Maanpuolustus-korkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto. Lue lisää: unifi.fi/toiminta/verkostot/

Visio: Suomalaiset yliopistot yhdessä – Kokoaan suurempi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimija

Vuonna 2030 suomalaisten yliopistojen vastuullisuus- ja kestävän kehityksen työ on integroitu kaikkeen toimintaan, tavoite hiilineutraaliudesta on saavutettu ja yliopistot toimivat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnannäyttäjinä Suomessa ja maailmalla. Yliopistot ovat edelläkävijöitä ja vaikuttavien ratkaisujen tuottajia yhteistyössä yhteiskunnan ja kumppaniensa kanssa. Kestävä kehitys on läpileikkaavana teemana kaikkien suomalaisten yliopistojen strategioissa. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmat on tuotu vahvasti opetussisältöihin ja tutkimuksen vaikuttavuustavoitteisiin. Niiden edistämiseen on määritetty toimenpiteet ja indikaattorit sekä työhön tarpeeksi resursseja. Globaalin yhteiskunnan päätöksenteko perustuu parhaaseen mahdolliseen avoimeen tieteeseen.

Jaa: