Hyppää sisältöön

Fem fakta om betygsurval

 | Pressmeddelanden och nyheter

#1 Betygsurvalet är inte den enda vägen till universitetet

Alla sökande behöver inte satsa på betygsurvalet. Det finns också andra vägar till universitetet, såsom urvalsprov eller den öppna leden. Reformen av studerandeurvalet påverkar inte antalet nybörjarplatser. Antalet studerande som väljs via betygsurval beror på utbildningen. Du kan kontrollera betygsurvalets andel i din egen utbildning på adressen www.http://universitetsantagning2020.fi/.

För dem som är framgångsrika i studentexamen gör betygsurvalet det möjligt att antas till universitetet utan urvalsprov. Med betyget kan man söka till flera utbildningar och behöver inte läsa till många urvalsprov. Utöver det finns urvalsproven kvar som en viktig urvalsled och det kommer även att öppnas nya vägar till universitetet, såsom studier vid öppna universitetet och nätkurser. Mer information om de nya vägarna finns på webbsidan för projektet Alternativ väg till universitetet:  https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/alternativ-vag 

Betygsurval används inte inom konstområdet och arkitekturutbildningar. Inom konstområdet och arkitekturutbildningar sker antagningen antingen enligt de sammanlagda poängen för betyg och urvalsprov eller endast enligt urvalsprovet.

#2 Man kan få en studieplats även via urvalsprov

En stor del av universitetsstuderandena väljs fortfarande via urvalsprov. Hur många studerande som väljs via urvalsprov beror på utbildningen. Du kan kontrollera hur många studerande som väljs via urvalsprov i din egen utbildning på adressen www.studieinfo.fi, där universitetens utbildningsutbud presenteras.  

Urvalsproven kräver inte långa förberedelser. För vissa urvalsprov finns det inte förhandsmaterial alls, för vissa publiceras förhandsmaterialet en månad före urvalsprovet. Urvalsprovet kan också utgå från gymnasiets lärokurs. 

Via betygsurvalet väljs sökande som har klarat sig bra i studentskrivningarna, så de tävlar inte om samma studieplatser som de som deltar i urvalsprovet.

#3 Matematikvitsordet är obligatoriskt bara i en del branscher

Matematikvitsordet är obligatoriskt i betygsurvalet bara i en del utbildningar. Om matematik är ett tröskelvillkor i utbildningen kan man inte bli invald utan (minst ett visst) vitsord i matematik. I andra utbildningars betygsurval kan man få en studieplats utan matematik. Redan 2013–2015, då betygsurval ännu inte användes, hade ändå fler än fyra av fem som fick en studieplats vid ett universitet skrivit studentprovet i matematik. Källa: https://www.oulu.fi/avain/node/46223. Betygsurvalets utbildningsspecifika kriterier finns på adressen www.http://universitetsantagning2020.fi/.

I betygsurvalet får den sökande poäng för studentprovet i 4–6 gymnasieämnen. Poängen i betygsurvalet bygger på antalet obligatoriska och nationella fördjupande gymnasiekurser. Lång matematik ger flest poäng, eftersom den har flest kurser.  Även kort matematik hör till de ämnen som ger flest poäng.

#4 Man kan få studieplats utan L-betyg

Vilka betyg som behövs för varje utbildning beror på vem som söker till utbildningen. Inom populära utbildningar krävs högre betyg. Först när resultaten från betygsurvalet 2020 är färdiga vet vi vilken betygsnivå som krävs för olika utbildningar. Poängtabellen ska betraktas som en helhet av alla ämnen och vitsord. Det är inte bara laudatur-raden som räknas. I betygsurvalet ger också andra vitsord värdefulla poäng. Studenterna med de bästa vitsorden fyller inte ens en tredjedel av alla nybörjarplatser.

#5 I gymnasiet lönar det sig att studera de ämnen som intresserar

När man väljer ämnen i gymnasiet lönar det sig inte att utgå endast från poängtabellerna för betygsurvalet och välja ämnen utgående från den. Forskning visar att studieframgången påverkas både av intresset för ämnet och av tron på den egna förmågan. Det är även till fördel att känna att studierna är till nytta – inte enbart via betygspoängen. Om man däremot upplever att man tvingas avstå från sådant som är viktigt för en själv på grund av studierna kan studiemotivationen bli lidande.

Det är sannolikt att man hittar sin egen utbildning bland ämnen som man är intresserad av. Om ens intressen ändå ändrar längs vägen kan man också komma in till universitetet genom inträdesprov eller den öppna universitetsleden.

Källor:
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the actor: The structure of adolescents’ achievement task values and expectancy-related beliefs. Personality and social psychology bulletin, 21(3), 215–225.
Viljaranta, J. (2017). Odotusarvoteoria-odotusten ja arvostusten vaikutus oppimismotivaatioon. I verket Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. (red.) Mikä meitä liikuttaa – motivaatiopsykologian perusteet. Juva: Bookwell Digital.
Viljaranta, J., & Tuominen, H. (2018). Oppiaineiden arvostukset: tärkeää, hyödyllistä, kiinnostavaa vai kuormittavaa. I verket Salmela-Aro, K. (red.) Motivaatio ja oppiminen (s. 101–119). Jyväskylä: PS-kustannus.
Viljaranta, J., Nurmi, J. E., Aunola, K., & Salmela‐Aro, K. (2009). The Role of Task Values in Adolescents’ Educational Tracks: A Person‐Oriented Approach. Journal of Research on Adolescence, 19(4), 786–798.

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...