Hyppää sisältöön

Frågor och svar om antagningen av studerande 2020

 | Pressmeddelanden och nyheter

Sidan uppdaterad 30.4

Frågor och svar som anknyter till de beslut om ändringar i antagningen av studerande som publicerats av universiteten fram till den 30 april

Hur arrangeras urvalsproven för de olika utbildningsområdena?

Traditionella urvalsprov har ersatts av bland annat elektroniska distansprov som ofta ordnas i två steg, muntliga prov, inlämningsuppgifter och utvidgning av betygsantagningen.

Varje område har anammat de lösningar som bäst passar för området i fråga och beaktar de sökandes perspektiv och alla behörigas möjligheter att bli antagna. Förändringarna har gjorts så att de ska påverka antagningens slutresultat så lite som möjligt.

Vilka förändringar sker i betygsantagningen? 

Universiteten bestämmer självständigt om sina antagningsgrunder (Universitetslagen 36 §). Olika antagningskvoter, bland annat en hur stor del av de sökande som antas via betygsantagning, kan därmed variera från ett universitet till ett annat. I den gemensamma antagningen eftersträvas ofta att kvoterna för specifika antagningsgrupper ska motsvara varandra. Förändringarna i betygsantagningen är i regel ändringar i kvotstorleken eller i antagningens tröskelkriterier, till exempel vitsordskraven. Tabellen för poängsättning förblir densamma.

När ordnas urvalsproven?

Universiteten ordnar sammanlagt över 200 urvalsprov inom ramen för vårens gemensamma antagningar, och även i den nuvarande undantagssituationen har man eftersträvat att planera provschemat tillsammans. I det här skedet kan det ännu ske preciseringar i urvalsprovens tidtabeller. Information om varje ansökningsalternativs urvalsprov hittar du på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser och i Studieinfo.

Min antagning ordnas i två steg. När och var ordnas det andra steget?

Om universitetet inte har meddelat när och hur det andra steget av urvalsprovet ordnas före den 30 april ska du vänta på närmare information och följa ansökningsalternativets webbsidor och Studieinfo. Se också till att den e-postadress du har angett i Studieinfo är din aktuella adress.

Ordnas det fortfarande prov på campus?

Enligt riktlinjerna som universiteten har utarbetat kan småskaliga provtillfällen fortfarande hållas i universitetets lokaler. Små urvalsprov kan också betyda att provdeltagarna är uppdelade i små grupper, så att deltagarantalet vid ett och samma provtillfälle blir litet. För de större antagningarna betyder begränsningen av deltagarantalet antingen via ett övervakat prov på distans eller via små fysiska provtillfällen i praktiken att deltagarna måste gallras genom ett prov i två steg. Universiteten överväger arrangemangen från fall till fall.

Genom förändringar i antagningsgrunderna, såsom minskad provkvot och antagning i två steg, är antalet sökande som kallas till fysiska prov en bråkdel av vad det var i utgångsläget. Universiteten förbereder noggranna säkerhetsarrangemang för provtillfällena och samarbetar med experter, bland annat THL.

Hur övervakas urvalsprovet om det ordnas på distans?

Det finns olika tekniska lösningar för att övervaka urvalsproven. Under processen kontrollerar universiteten de sökandes identitet och kompetens. På så vis säkerställs att de sökande behandlas jämlikt och att antagningen är rättvis.

Det är också viktigt för sökande att komma ihåg att fusk alltid leder till förlust av studieplatsen, och i allvarliga fall också till straffrättsliga påföljder.

Jag hör till en av riskgrupperna för coronaviruset. Hur beaktas min säkerhet om jag måste vara fysiskt närvarande vid ett provtillfälle?

Universiteten förbereder noggranna säkerhetsarrangemang för provtillfällena och samarbetar med experter, bland annat THL. Också statsrådets rekommendationer följs vid bedömningen av provarrangemangen. Det är inte möjligt att skriva provet i ett separat utrymme eller att få andra specialarrangemang även om du hör till en riskgrupp. Universiteten strävar efter att hindra smittspridningen för alla sökande genom att vara noggranna med hygienen och säkerställa att ett tillräckligt fysiskt avstånd mellan provdeltagarna är möjligt i provlokalerna.

Kan jag delta i ett prov som kräver fysisk närvaro om jag är sjuk eller i karantän?

Du får inte delta i provet om du är sjuk eller har placerats i karantän. Om du blir sjuk under provtillfället kan ditt prov avbrytas. Det är viktigt att du också själv ser till att du inte försätter andra i fara när du deltar i provet.

Behöver jag en egen dator och internetuppkoppling för att delta i proven?

Precis som vid studentskrivningarna förutsätts det att de sökande ska ha tillgång till den tekniska utrustning som behövs för att genomföra proven. De sökande har inte möjlighet att få de datorer eller uppkopplingar som behövs för distansprov av universiteten. Det lönar sig att noggrant läsa anvisningarna för urvalsproven och beakta eventuella krav på apparatur. Meningen med distansproven är att minska användningen av gemensamma lokaler, så du kan inte heller komma till campus för att göra provet.

Är min tidigare ansökan om individuella arrangemang fortfarande i kraft?

Ifall du har ansökt om individuella arrangemang inför urvalsprov (t.ex. på basis av läs- och skrivsvårigheter) är den ansökan ännu i kraft, även om antagningskriterierna har förändrats. Längden för den erhållna tilläggstiden för urvalsprovet kommer dock att justeras i enlighet med det nya urvalsprovets längd. Du kan få mer information om detta av de högskolor som du har ansökt till.

Ifall urvalsprovets nya utformning skulle leda till att du behöver individuella arrangemang, ska du genast ta kontakt med de högskolor som du sökt in till och vars urvalsprov har förändrats.

De sökande som ansökt om rätt att få använda dator och möjlighet till att skriva provet i separata utrymmen ansvarar i fråga om digitala urvalsprov själv för arrangemangen.

Vad ska sökande göra i den här situationen?

Alla sökande ska noggrant läsa sina ansökningsalternativs antagningsgrunder, som finns i Studieinfo samt på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Det är också viktigt att noggrant läsa anvisningarna för urvalsproven. Om du har frågor ska du kontakta ansökningsservicen vid det universitet som ansvarar för ansökningsalternativet.

Det är viktigt att du fortsätter förbereda dig för antagningen och tar hand om din hälsa. Även om antagningens utformning har förändrats är det fortfarande samma innehållsliga kompetens som sätts på prov.

Tidigare publicerade frågor och svar (publicerade den 9 april)

Vad har universiteten beslutat om antagningen av studerande våren 2020?

Universiteten har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Som en följd av detta har universitetens vicerektorer med ansvar för utbildningen beslutat att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på sätt som undviker fysiska kontaktsituationer. De sökande får information om de nya antagningssätten senast i slutet av april.

Hur kan de alternativa antagningssätten se ut?

De alternativa antagningssätten planeras just nu. Varje område söker de lösningar som bäst fungerar för antagningen, som beaktar det ifrågavarande områdets särdrag, den sökandes synvinkel och möjligheten att bli antagen för alla som är behöriga att ansöka. De alternativa sätten kan innebära exempelvis digitala antagningssätt eller nätkurser. Universiteten kan även utvidga betygsantagningen och den öppna universitetsleden. Därtill kan småskaliga urvalsprov ordnas, om noggranna försiktighetsåtgärder vidtas.

Vad avses med småskaliga urvalsprov?

Det är inte möjligt att ge en entydig definition, utan universiteten överväger saken från fall till fall. För de små urvalsprovens rumsarrangemang följs myndigheternas och statsrådets riktlinjer och anvisningar. Under proven är strävan att trygga deltagarnas och provövervakarnas hälsa vad gäller de praktiska arrangemangen i provlokalerna och genom att sköta hygienen.

Varför fattades beslutet om att inte ordna traditionella urvalsprov först nu? Varför kom det inte information om de nya antagningssätten förrän den gemensamma ansökan var över?

Universiteten försökte så länge som det var möjligt säkra att antagningen av studerande skulle ordnas på det sätt som meddelades på förhand. Beslutet har fattats så fort det var möjligt. Att ändra urvalsproven var inte ett lätt beslut, eftersom det innebär ovisshet för de sökande – på grund av detta kunde universiteten inte fatta beslutet lättvindigt utan först efter noga övervägande och en grundlig lägesbedömning. Det har blivit klart för universiteten att deltagarnas och övervakarnas säkerhet inte kunde garanteras under dessa omständigheter.

Varför kan urvalsproven inte flyttas till exempelvis juli, augusti eller september och läsårsstarten till januari?

Det är omöjligt att veta hur virussituationen kommer att se ut under sensommaren eller den kommande hösten. Det kan hända att det inte skulle vara säkert att ordna traditionella urvalsprov då heller, vilket innebär att universiteten inte kan förlita sig på det alternativet.

Att flytta inledningen av studierna skulle vara problematiskt och de samhälleliga konsekvenserna betydande. En majoritet av de studerande väljs genom betygsantagning enligt tidtabellen som meddelades tidigare, och universiteten vill även trygga möjligheten att inleda studierna på hösten för de som antas på andra sätt.

Varför ordnas inte urvalsproven som elektroniska distansprov?

Universiteten har inte sådana system som skulle möjliggöra att alla prov ordnas på distans, och sådana system kan inte heller utvecklas på ett säkert sätt under rådande tidtabell. Universiteten kan dock utnyttja digitala antagningssätt enligt eget omdöme. För varje antagning gäller det att beakta helheten.

Är beslutet som nu har fattats jämlikt och lagligt med hänsyn till samtliga sökande?

Situationen är exceptionell och kräver förändringar som inte skulle göras under normala förhållanden. I de alternativa ansökningsförfarandena beaktas de sökandes synvinkel och möjligheten för alla som är behöriga att ansöka att bli antagna. Som en helhet är strävan att genomföra antagningen på ett sätt som minimerar förändringarnas inverkan på antagningens resultat. Jurister specialiserade på studieärenden medverkar i beredningen. Frågor som rör jämlikhet och legalitet granskas synnerligen noggrant under beslutsfattandets alla skeden.

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...