Hyppää sisältöön

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet

 | Pressmeddelanden och nyheter

Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina synpunkter på det europeiska kunskapsregion med EU:s beslutsfattare och EU-komissionen. Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, som talade vid evenemanget, betonade vikten av universitet och kunskap för att lösa världens stora utmaningar. Rektorerna uttryckte också sin oro över EU-ländernas förslag att anslå nedskärningarna på 663 miljoner euro till programmet Horisont Europa. 

Evenemanget Nordic University Days (NUD2022) som anordnades i Bryssel den 26-27 september 2022 fokuserade på gemensamma diskussioner mellan universitetsledningen med ledningen för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur och forskning och innovation, samt nordiska medlemmar i Europaparlamentet.  

Europeiska initiativ till utbildning och forskning, såsom den europeiska universitetsstrategin, är redan nu vägledande för medlemsländernas nationella riktlinjer. Det är viktigt att de nordiska ländernas gemensamma röst hörs starkt i förberedelserna av initiativ och beslutsfattande. De nordiska universitetens gemensamma budskap till EU är starka: Europa behöver högsta kompetens, frihet och autonomi till forskning och utbildning samt öppenhet. Synergin mellan EU:s forskningsområde ERA och utbildningsområdet EEA måste ökas. Forsknings- och innovationspolitiken ska syfta till högsta vetenskapliga kvalitet och mångsidigt utnyttjande av forskad information. 

Vid evenemanget uttryckte ledningen för de nordiska universiteten sin oro över EU:s medlemsländers förslag att anslå nedskärningar på 663 miljoner euro till ramprogrammet Horizon Europe för år 2023. En tredjedel av nedskärningarna skulle riktas mot den del av program, som finansierar vetenskap på toppnivå. EU-parlamentet motstår skärningsförslagen. I framtiden bör budgetarna för EU:s ramprogram för forskning och innovation skyddas för att deras ekonomiska trygghet garanteras i EU:s fleråriga finansiella ramar. Nu justeras budgeten för finansieringsprogrammet för forskning och innovation i de årliga budgetförhandlingarna av den fleråriga ekonomiska ramen, och ofta tycks budgeten för ramprogrammet skäras ned. Förfarandet är ohållbart med tanke på utvecklingen av EU:s forsknings- och utbildningspolitik. – Kunskapsnivån kan öka bara om tillräckliga investeringar till forskningen i högsta kvalitet, säger Tanja Risikko, direktör för Unifi.  

Finland och de nordiska länderna anser att det är viktigt att EU:s vetenskaps- och utbildningspolitik utvecklas utifrån hög kvalitet. Ordförande för Unifi, rektor för Turku universitet Jukka Kola, betonar att det är av största vikt att forskning och utbildning integreras närmare än för närvarande i utvecklingen av europeiska utbildnings- och forskningsområden och i den europeiska universitetsstrategin.  

Unifis vice ordförande, rektor för Helsingfors universitet, Sari Lindblom, framhåller att gränsen mellan grundforskning och tillämpad forskning inte ska dras kategoriskt. All forskning ska hålla hög kvalitet. – Vi behöver helt ny forskning för att skapa framtiden, så att vi har möjlighet att tillämpa den senare.  

Forsknings- och utbildningsfriheten och universitetens institutionella autonomi är förutsättningar för att universiteten ska kunna producera kunskap och kunnande för att lösa stora globala problem. Samarbete behövs över hela världen och universiteten måste vara så öppna som möjligt. I en turbulent värld är det ännu viktigare att försvara demokratin och friheten för vetenskap och utbildning. – Akademisk frihet och ansvar är två sidor av samma sak. Det är svårt för universiteten att bära det omfattande ansvaret för den gemensamma framtiden utan friheten att agera i enlighet med bästa tillgängliga kunskap information och förståelse, konstaterar Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.  

De nordiska universitetens gemensamma budskap i Launch of the Nordic Visions for the European Knowledge Area kan läsas här:

Läs också Margrethe Vestagers tal i sin helhet här.

Nordic University Days 2022 arrangerades av de nordiska universitetens rektorsråden och deras samarbetsforum, Nordiska universitetssamarbet, tillsammans med expertgruppen för de nordiska regionernas och universitetens EU-delegationer.  

Mer information:  

Direktör Tanja Risikko, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, telefon 040 195 2037, tanja.risikko@unifi.fi 

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...