Hoppa till innehåll

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

 | Pressmeddelanden och nyheter

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya poängsättningen för betygsantagning publiceras hösten 2023.

Prorektorerna vid Finlands universitetsrektorers råd UNIFI har gett universiteten ett förslag för poängsättning för betygsantagningen vid universitetens antagningar av studerande från och med år 2026. Under sommaren fattar universiteten beslut om poängsättningen och informerar om den hösten 2023.

I den nya poängsättningen för betygsantagningen får man allt fler poäng för modersmålet än tidigare, eftersom modersmålskunskaper är centrala i universitetsstudier inom alla områden. Samtidigt har en del poängskillnader för realämnen tagits bort och poängsättningen för språk har höjts för att gymnasieelever ska ha bättre möjligheter att välja ämnen att skriva som intresserar dem.

I fortsättningen är det fortfarande möjligt att få höga poäng inom alla områden för matematik, eftersom matematikstudier utvecklar färdigheter i problemlösning och andra färdigheter som är väsentliga för universitetsstudier. Betoningen på lärokurserna i matematik skiljer sig dock tydligare än tidigare beroende på hur betydande roll just förmågan att behärska lärokursen i lång matematik har inom området.

– Från och med år 2026 baserar sig poängsättningen för betygsantagningen tydligare på vilka gymnasieämnen som visar central kompetens för det område som ansökan gäller. Samtidigt är man medveten om att det finns fördelar med mångsidig kompetens inom många områden, berättar Marja-Leena Laakso, vårens ordförande för Unifis prorektorsmöten för utbildning.

Gymnasierna svarar på frågor gällande den nya poängsättningen för betygsantagningen

Utkastet av poängsättningen för betygsantagningen var på öppen remiss 31.3–21.4.2023 i tjänsten dinasikt.fi. På basis av utlåtandena ansåg universiteten och de centrala intressentgrupperna med tanke på betygsantagningen att poängsättningen till många delar var lyckad och balanserad. Man beaktade de värdefulla kommentarerna i presentationen om det beslut som gjorts om poängsättningen.

Studiehandledare i Finland rf, Finlands Rektorer rf och Finlands Gymnasistförbund gav särskilt beröm för att poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem.

Utlåtandena innehöll sammanlagt cirka 50 olika ändringsförslag som i huvudsak gällde detaljer i poängsättningen.

– Vi har gått igenom alla uttalanden och bedömt ändringsbehoven baserat på hur brett stöd de får bland universiteten och intressentgrupperna, samt vilka slags effekter ändringarna skulle ha på helheten för poängsättningen, särskilt ur de sökandes synvinkel, säger Laakso.

Den nya poängsättningen för betygsantagningen publiceras på webbplatsen universitetsantagning.fi hösten 2023. På så sätt vet de som inleder sina gymnasiestudier redan i början av gymnasiet på vilket sätt deras studentbetyg kommer att poängsättas. Fram till 2025 poängsätts studentbetygen på nuvarande sätt.

Ytterligare information

Förslaget från Unifis vicerektorsmöte om betygsantagningens poängsättning finns på bloggen för utvecklingsprojektet för antagningen av studerande. (På finska) 

Tanja Juurus
Projektchef
Utvecklingsprojekt för universitetens antagning av studerande 2022–2025.
Tfn 050 311 2583
tanja.juurus@helsinki.fi

Marja-Leena Laakso
Rektor för Jyväskylä universitet
Ordförande för Unifis vicerektorsmöte för utbildning våren 2023
Tfn 040 805 4024
marja-leena.laakso@jyu.fi

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Forskarutbildningen förnyas: Samarbete för kvalitet och genomslagskraft

Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...