Hyppää sisältöön

Universitetens urvalsprov 2021: Sökandens säkerhetsanvisning

 | Pressmeddelanden och nyheter

11.3.2021

Bästa sökande,

I detta dokument beskrivs universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven. Vi ber dig bekanta dig noggrant med den i god tid före urvalsproven. Dessutom ber vi dig bekanta dig med de provspecifika säkerhetsanvisningarna, som universiteten och de gemensamma antagningarna kan publicera på sina webbplatser och skicka till dig per e-post före det egentliga urvalsprovet.

Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning har utarbetats med beaktande av gällande myndighetsanvisningar. Anvisningen kan ännu kompletteras under våren om myndighetsföreskrifterna ändras.

Anvisningen gäller urvalsprov på finska, svenska och främmande språk våren 2021 i den första och andra gemensamma ansökan.

Coronavirussituationen förutsätter att alla agerar ansvarsfullt i enlighet med THL:s och de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Man måste prioritera att ta hand om sin egen och andras hälsa.

Förberedelser inför urvalsprovet

Vi rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid du deltar i urvalsprovet.

Före urvalsprovet ska du noggrant bekanta dig med universitetens gemensamma säkerhetsanvisningar. Dessutom kommer universiteten att informera de sökande om närmare, provspecifika anvisningar närmare tidpunkten för provet. För att få provspecifika anvisningar och eventuella preciseringar i sista minuten ska du följa med den e-post du angett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Kom också ihåg att kontrollera skräppostmappen.

Läs också THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) anvisningar om coronaviruset i god tid innan du deltar i urvalsprovet: THL smitta och skydd.

Ankomst till provet

Reservera tillräckligt med tid för att komma till provplatsen. Kolla upp kollektivtrafikens tidtabeller och parkeringsmöjligheterna i god tid på förhand. Det är möjligt att trafiken stockar sig på lederna till provområdet före provet. Observera också att du ska följa de gällande myndighetsanvisningarna om resor.

På grund av säkerhetsarrangemangen är det viktigt att du befinner dig på orten och området där provet ordnas i god tid före provet börjar. Dessutom ska du hålla tillräckligt säkerhetsavstånd (2 m) under resan till provet och på provområdet samt följa hygien- och ansiktsmaskrekommendationen. Man ska undvika onödig vistelse på väntområdet och umgänge med andra som kommit till provet.

På grund av säkerhetsarrangemangen måste du förbereda dig på en längre väntetid utomhus än normalt. Ta med utrustning som lämpar sig för vädret (direkt solsken, värme, kraftigt regn, kyla). Före provet finns det nödvändigtvis inte möjlighet att vänta till exempel under tak.

Universiteten förutsätter att de sökande använder ansiktsmask under urvalsprovet. Universiteten erbjuder ansiktsmask till alla sökande, men man kan också använda sin egen ansiktsmask. Du ombeds ta på dig ansiktsmasken redan när du kommer till väntområdet utanför provplatsen. Skyddshandskar och visir får användas med ansiktsmasken. I fråga om nivån på skyddsutrustningen ska gällande rekommendationer följas.

Förflyttningen från väntområdet till provsalen sker under övervakning. Du ska förbereda dig på att styrka din identitet utomhus redan innan provet inleds. Det är förbjudet att gå in i provlokalen eller byggnaden utan tillstånd av övervakaren eller personalen.

Om du anländer för sent kan du inte delta i urvalsprovet.

Observera att de som deltar i provet ännu får närmare anvisningar om ankomsten till provet och om tidtabellen. Du ska följa med den e-postadress du uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

Arrangemang under proven

Universiteten förutsätter att ansiktsmask används under urvalsprovet. Om du av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask ska du ansöka om individuella arrangemang. Kontakta universitetens ansökningsservice om du har frågor om användningen av ansiktsmask. Sökande som inte har varit i kontakt på förhand och som inte använder ansiktsmask hänvisas till det utrymme som reserverats för dem utan ansiktsmask.

Vi ber dig använda ansiktsmasken under hela provet med undantag av korta mat- och dryckespauser. Du får ha med dig en (1) dryckesflaska med kapsyl. På grund av den exceptionella situationen är matsäck endast tillåten vid prov som varar över fyra timmar (med undantag för bl.a. diabetiker).  Om du behöver matsäck vid prov som varar högst fyra timmar kan du ansöka om individuellt arrangemang. Närmare anvisningar om hur du ansöker om det finns på universitetens webbsidor.

Under provet och vid förflyttning till provsalen kan du besöka toaletten med följeslagare.

Om du vill får du använda egna andningsskydd, skyddshandskar och handdesinfektionsmedel. I fråga om nivån på skyddsutrustningen ska gällande rekommendationer följas.

När du har avlagt provet ska du genast lämna provplatsen. Du får inte stanna kvar för att vänta på andra sökande eller för att prata med dem.

Universiteten och de gemensamma antagningarna ger på sina egna webbsidor närmare anvisningar om den praxis som ska följas under proven.

Riskgrupper för coronavirussjukdom

Genom omsorgsfulla säkerhetsarrangemang strävar man efter att garantera alla sökande ett så tryggt deltagande som möjligt i urvalsprovet. Därför kan personer som hör till riskgrupperna inte erbjudas individuella arrangemang för att skydda sig mot coronaviruset. Fråga din egen läkare om du kan delta i urvalsprovet.

Insjuknande och urvalsprov

  • Om du har konstaterats ha coronavirussmitta och du har förordnats i isolering kan du inte delta i urvalsprovet.
  • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet. De som är i frivillig karantän ska inte heller delta i urvalsprovet.
  • Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Se en lista över coronavirusets symtom på THL:s webbplats.
  • Om du har varit på coronavirustest och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
  • Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig karantän: THL:s anvisningar om karantän och isolering

Universiteten rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid du deltar i urvalsprovet.

Urvalsprov kan inte ordnas med specialarrangemang för sökande som har förordnats i isolering eller som är i karantän. För personer i isolering eller karantän ordnas inget nytt provtillfälle senare under våren 2021.

Om du har frågor om coronaviruset ska du kontakta din egen hälsovårdsenhet.

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 kan brott mot karantän eller isolering få konsekvenser.

Information till de sökande

Utöver denna anvisning kommer universiteten att informera sökandena om närmare anvisningar för de enskilda proven. Det är viktigt att du följer med den e-postadress du uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Kom ihåg att också kontrollera e-postens skräppostmapp.

Mer information

Om du har tilläggsfrågor ber vi dig kontakta universitetens ansökningsservice.

Sökandens säkerhetsanvisning har uppdaterats 18.3. angående användning av ansiktsmask.

Läs också:

Meddelande: Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...