Hyppää sisältöön

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

 | Pressmeddelanden och nyheter

Varför ordnar universiteten fysiska urvalsprov i en pandemisituation?  

Som ett resultat av en noggrann bedömning och riskanalyser, har universiteten konstaterat att ordnandet av urvalsprov som förutsätter fysisk närvaro genom noggranna säkerhetsarrangemang är det bästa sättet att under dessa förhållanden genomföra rättvisa studerandeantagningar, som beaktar de branschspecifika specialkraven och som är likvärdiga för sökandena.

Universiteten ordnade fysiska urvalsprov även våren 2020 med iakttagande av noggranna säkerhetsbestämmelser. Efter urvalsproven kom inga exponeringar eller smittkedjor till kännedom.

För våren 2021 har säkerhetsbestämmelserna reviderats och till exempel säkerhetsavstånden har ökat jämfört med i fjol. Informationen om hur viruset sprids och smittar har ökat och man kan förbereda sig väl på provarrangemangen.

Universiteten ser också till att man efter provet vet vem som har skrivit provet i vilken sal, varvid man kan spåra eventuella smittkedjor.

Urvalsprovsituationerna klassificeras inte som offentliga tillställningar, därför omfattas de inte av de allmänna begränsningarna för sammankomster.

Inom konstbranschen ordnas när- och distansprov. Ansökningsmål som redan tidigare har meddelat att de genomför urvalsproven på distans (till exempel ansökningsmål vid Konstuniversitetet där internationella sökande deltar) genomförs enligt planerna.

Är det tryggt att delta i urvalsproven? 

Vid ankomsten till provplatsen och vid provtillfället är utgångspunkten för alla arrangemang en så trygg provsituation som möjligt för både sökandena och övervakarna.  

Säkerhetsarrangemang innebär till exempel att de sökande tas emot utomhus, att de eskorteras in i provlokalen, att man använder skyddsutrustning och att man ser till att det är ett tillräckligt avstånd mellan de sökande.  

Universiteten rekommenderar att sökandena undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid de deltar i urvalsprovet. De sökande ombeds i god tid innan de deltar i urvalsprovet bekanta sig med THL:s anvisningar om hur coronaviruset smittar och hur man skyddar sig mot det: THL smitta och skydd  

Måste den sökande använda ansiktsmask under provet?

Universiteten förutsätter att man under urvalsprovet använder ansiktsmask och erbjuder alla sökande ansiktsmasker enligt gällande rekommendationer. Under urvalsprovet kan man också använda en egen ansiktsmask. 

Om den sökande av hälsomässiga skäl inte kan använda ansiktsmask, ska han eller hon på förhand kontakta ansökningsservicen vid det universitet som ordnar provet. Mer information om THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask

Sökande som inte vill/samtycker till att använda ansiktsmask i provsituationen, gör provet i ett utrymme reserverat för personer utan ansiktsmask.

Coronasituationen oroar mig. Vad ska jag göra? 

De sökande ombeds i god tid innan de deltar i urvalsprovet bekanta sig med THL:s anvisningar om hur coronaviruset smittar och hur man skyddar sig mot det: THL smitta och skydd 

Om jag insjuknar före urvalsprovet, vad ska jag göra?

Personer i isolering samt officiell eller frivillig karantän får inte delta i urvalsprovet. Coronavirussituationen förutsätter att alla agerar ansvarsfullt enligt THL:s och de lokala myndigheternas anvisningar. Man måste prioritera att ta hand om sin egen och andras hälsa.

Om den sökande har symtom som tyder på coronavirussmitta ska han eller hon följa hälso- och sjukvårdens anvisningar i sitt eget område och söka sig till coronavirustest. De som väntar på att få ta test eller på resultaten ska stanna hemma och undvika närkontakt och de kan inte delta i urvalsprovet.

Om sökanden reser till Finland från ett land som är föremål för resebegränsningar på grund av coronavirussituationen, rekommenderar THL att sökanden går i frivillig karantän och stannar hemma (THL resor och coronaviruspandemin). Personer i frivillig karantän ska inte delta i urvalsprovet.

Urvalsprov kan inte ordnas med specialarrangemang för sökande som har förordnats i isolering eller som är i karantän.

Läs de noggrannare gemensamma säkerhetsanvisningarna för alla sökande på Unifis webbplats eller på universitetens och de gemensamma antagningarnas sidor.

Varför kan man inte erbjuda ett eget provutrymme för personer i karantän?  

Personer i karantän omfattas av lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016. När du är i frivillig eller officiell karantän ska du enligt THL:s anvisningar undvika närkontakt med människor utanför ditt eget hushåll.

Personer i karantän tillåts  inte komma till universitetens lokaler och det är inte möjligt att delta i provet utan att kontaktsituationer uppstår.  De som är i karantän kan inte delta i urvalsprovet. Urvalsprovet ordnas enligt den angivna tidtabellen och inga extra provtillfällen ordnas.

Varför kan jag inte få ett distansprov om jag är i karantän? Universiteten ordnade ju distansprov förra våren. 

Urvalsproven ska genomföras med jämbördiga arrangemang för att alla sökande ska behandlas jämlikt. Därför är det inte möjligt att ordna urvalsprov för personer i karantän eller personer som förordnats i isolering.

För att den sökande effektivt ska kunna undvika exponering före urvalsproven, uppmanas de sökande att undvika närkontakter två veckor före urvalsprovet samt under den tid de deltar i urvalsprovet.

Vad händer om fysiska urvalsprov inte kan ordnas?

Sättet att genomföra urvalsproven ändras endast om myndighetsföreskrifterna kräver det. Vid antagningen av studerande är det väsentligt att säkerställa likabehandling och förtroendeskydd. Oövervakade elektroniska distansprov medför uppenbara juridiska risker och utmaningar. Vi anser att oövervakade distansprov är ett alternativ till anordnandet av urvalsprov, som man ska ta till först i sista hand.

Frågor har lagts till 22.3.2021 

Varför kan man inte erbjuda personer i karantän en möjlighet att göra provet på distans eller vid en annan tidpunkt? 

Vid antagningen av studerande ska alla sökande garanteras samma förhållanden att avlägga provet. Därför kan sökande i frivillig eller officiell karantän eller i isolering inte erbjudas möjlighet att delta i provet på distans eller senare. 

Ett prov som ordnas vid en annan tidpunkt kräver att man utarbetar ett annat prov för examinanden, och en examinand som deltar i provet vid en senare tidpunkt skulle ha mer tid att förbereda sig för provet. Då skulle sökandena vara i ojämlik ställning. 

Resultaten av antagningarna ska meddelas sökandena senast 9.7. Enligt den nuvarande tidtabellen är det inte möjligt att ordna nya prov vid en senare tidpunkt. 

Som man konstaterat i texten ovan är oövervakade elektroniska distansprov också förknippade med uppenbara juridiska risker och utmaningar. Det finns inte heller något tillförlitligt kontrollsystem för distansprov. 

Varför kan jag inte delta i urvalsprov om jag är sjuk eller i karantän? 

Coronavirussituationen förutsätter att alla agerar ansvarsfullt. Personer i isolering samt officiell eller frivillig karantän får inte delta i urvalsprov. Man måste prioritera att ta hand om sin egen och andras hälsa. Brott mot karantän eller isolering är en hälsoskyddsförseelse som kan få straffrättsliga följder. 

Är inte den modell som nu valts ojämlik för sökande som inte kan undvika närkontakter till exempel på grund av sitt arbete och som kan hamna i karantän? 

Mänskligt och på individnivå är detta en mycket beklaglig situation, men universiteten måste garantera att urvalet fungerar och att urvalsproven är säkra för så många sökande och personer som deltar i urvalsprovsarrangemangen som möjligt.  

Varför ordnas inga prov för riskgrupper genom individuella arrangemang? 

Vi har försökt hitta den bästa möjliga lösningen med befintliga resurser. Utgångspunkten är att urvalsprovens säkerhet och minimeringen av risken för smitta sköts med normala skyddsarrangemang. Fråga din egen läkare om du kan delta i urvalsprovet. 

Enligt nuvarande bedömningar har vaccinationerna av riskgrupper inletts redan i maj-juni: THL:s bedömning av hur coronavaccinationerna framskrider

Medför inte sökandenas resor till provorterna onödiga risker för spridningen av corona? 

Universiteten rekommenderar att sökandena reser så direkt som möjligt till proven, följer säkerhetsföreskrifterna och inte stannar kvar på provorten längre än nödvändigt. 

Nödvändiga resor är för närvarande inte begränsade. 

I alla gemensamma antagningar är det möjligt att välja provort, varvid den sökande kan minimera sina resor. 

Jag bor utomlands. Kan jag resa till Finland för att delta i urvalsprov? 

Vid inresa till Finland ska Gränsbevakningsväsendets rådande anvisningar gällande gränsövergång under coronapandemin följas: https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona  

Enligt THL:s anvisningar om resor tillåts inresa till Finland av nödvändiga och motiverade skäl, såsom studier.  

Vänligen följ THL:s rekommendation om frivillig karantän för den som anländer till Finland. THL:s anvisningar gällande resor och coronaviruspandemin: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin 

Frågor har lagts till 9.4.2021

Jag bor utomlands. Kan jag göra urvalsprovet utomlands till exempel på en ambassad?  

Urvalsproven ordnas endast i Finland. Om du kommer från utlandet ska du beakta THL:s rekommendationer om frivillig karantän för den som kommer till Finland. THL:s anvisningar om resor och coronaviruspandemin. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin. Läs också föregående fråga och svar. 

Varför reserveras ett separat utrymme för dem som vägrar använda ansiktsmask för att göra provet, men inte för dem som hör till en riskgrupp? 

Utgångspunkten är att proven ordnas så säkert som möjligt. Därför förutsätts att man använder ansiktsmask i urvalsprovet. Högskolan kan dock inte ålägga att använda ansiktsmask, och en sökande som vägrar använda ansiktsmask kan inte nekas deltagande i urvalsprovet. Därför placeras de sökande som inte går med på att använda ansiktsmask i urvalsproven i ett separat utrymme. Det är dock inte fråga om individuella arrangemang. De som av principiella skäl vägrar använda ansiktsmask placeras i ett skilt utrymme. De erbjuds inget individuellt utrymme för urvalsprovet på grund av att de vägrar använda ansiktsmask. 

Man talar om individuella arrangemang och till exempel om ett individuellt tillstånd i det fall att den sökande har en hälsomässig orsak till ansiktsmasklöshet och/eller tilläggstid för att göra provet. Av hälsoskäl behandlas de som ansökt om individuella arrangemang enligt specialarrangemangsprocessen och för dem ordnas i mån av möjlighet ett individuellt utrymme i urvalsprovet. 

Vi litar på att de sökande följer säkerhetsrekommendationerna och använder ansiktsmask i proven. Universiteten förutspår att det endast finns ett litet antal personer som vägrar använda ansiktsmask av principiella skäl, så det är möjligt att ordna utrymme för dem. För att trygga andra sökande och övervakare har sådana sökande ombetts att på förhand (senast 7.4 kl. 15) kontakta universitetens ansökningsservice, så att universiteten ska kunna förbereda sig. 

På grund av coronaviruset kan det finnas många personer som hör till riskgrupperna, så det är omöjligt att ordna ett separat utrymme för alla som hör till riskgrupperna. Om riskgruppernas deltagande i urvalsproven, se även frågan ”Varför ordnas inga prov för riskgrupper genom individuella arrangemang?”. 

Placeras de som vägrar använda ansiktsmask och de som av hälsoskäl saknar ansiktsmask i samma utrymme? 

Nej. Personer som vägrar använda ansiktsmask placeras i ett annat utrymme än personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask. För att detta ska lyckas i praktiken måste de som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask ansöka om individuella arrangemang vid universitetet senast den 7 april kl. 15. Mer information om hur man ansöker om individuella arrangemang hittas på varje universitets webbplats. 

Frågor har lagts till 20.4.2021

Kan jag delta i urvalsprovet om jag kommer för sent?  

Om du anländer för sent kan du inte delta i urvalsprovet. Du får en exakt ankomsttid och ankomstplats för urvalsprovet, följ anvisningarna du fått.  

Kan jag delta i urvalsprovet om jag kommer till fel ställe?  

För att säkerställa att de sökande behandlas enhetligt och att urvalsproven är hälsosäkra är det mycket viktigt att du noggrant läser anvisningarna för urvalsprovet och anländer till rätt ankomstområde i tid. Urvalsproven är en noggrant planerad helhet, så universiteten kan inte säkerställa att du kommer till urvalsprovet om du inte följer anvisningarna.  

På grund av de noggranna skyddsarrangemangen har du reserverats en plats endast på den provort, det campus och i den sal enligt vilka du anvisas att delta i urvalsprovet.  

#tryggaurvalsprov

Läs också:

Meddelande: Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

Universitetens urvalsprov 2021: Sökandens säkerhetsanvisning

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...