Hyppää sisältöön

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

 | Pressmeddelanden och nyheter

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella konkurrenskraft och välfärd. Genom forskning och kompetens löser vi också globala utmaningar och bygger upp hela planetens framtid.

I Finland bedriver vi forskning som är samhälleligt och ekonomiskt imponerande. Vetenskapens nivå måste dock ständigt höjas om vi vill klara oss i den internationella konkurrensen om investeringar och sakkunniga. Universiteten önskar att nästa regering fattar kloka beslut som baserar sig på forskningsrön och som tryggar forskningens kvalitet och effektivitet under nästa regeringsperiod och långt in i framtiden. Vi behöver en stabil verksamhetsmiljö och långsiktig finansiering.

Forskningen vid Finlands universitet är internationellt sett högklassig och effektiv 

Forskningen vid universiteten i Finland är internationellt högklassig och även våra forskare har god förmåga att få EU-finansiering.

Finlands Akademis rapport Vetenskapens tillstånd (2022) visar att forskningens vetenskapliga kvalitet vid de finländska universiteten är hög. Genomslagskraften av citeringar av vetenskapliga publikationer i Finland var högre än det globala genomsnittet 2015-2018 (TOP 10-indexet för genomslagskraft undersöker den relativa andelen publikationer i som hör till de 10 % oftast förekommande citeringarna).

https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/2-tietoaineistot/vetenskaplig-publikationsverksamhet.pdf

Vetenskaplig forskning på hög nivå är effektiv enligt många indikatorer. Den offentliga FoUI-finansieringens hävstångseffekt och effektivitet är bevisligen störst när man riktar den till grundforskning och högskoleutbildning som baserar sig på den.

Ett exempel på ett effektivt samarbete som grundar sig på högklassig forskning är kompetensklustren inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram, där universitet, forskningsinstitut, finländska företag, organisationer och stiftelser deltar. Resultatet av de sex första finansierade flaggskeppen under de två första verksamhetsåren var över 4 000 vetenskapliga publikationer, 200 patent och 160 nya uppstartsföretag. Flaggskeppen ackumulerade dubbelt så mycket företagsfinansiering och femfaldig EU-forskningsfinansiering jämfört med Finlands Akademis finansiering.

Långsiktighet och kvalitet garanterar de bästa resultaten

Finlands förutsättningar att klara sig i den allt hårdare internationella konkurrensen om sakkunniga, forskare och investeringar säkerställer man endast genom en konsekvent och långsiktig vetenskaps- och högskolepolitik. För att fostra nya forskargenerationer och undvika kunskapsflykt, behöver vi en förutsägbar och stabil finansieringsmiljö.

Universitetens gemensamma meddelanden till beslutsfattarna är:

  • Universitetsindexet bevaras. Universitetsindexet bevaras under hela regeringsperioden. På så sätt säkerställer vi verksamhetsförutsättningarna för den högsta utbildningen och forskningen när kostnadsnivån stiger.
  • Universitetens basfinansiering ökas för att höja den högklassiga vetenskapen och doktorsutbildningen.
  • En parlamentarisk finansieringsplan för utbildningen utarbetas, som sträcker sig över valperioden och finansierar högskolornas växande nybörjarplatser till full volym.
  • Finlands dragningskraft som vetenskaps- och FoUI-land stärks: Finansieringen av vetenskaplig forskning ökas och möjligheterna till forskarkarriärer utvecklas för att locka nya finländska och internationella unga forskare. Forskningsinfrastrukturen och kompetensklustren stärks. Innovationsfinansieringen fokuseras på gemensam forskning mellan forskare och företag för att öka privata FoUI-investeringar.

Universiteten är beredda att bidra till byggandet av Finlands framtid. För detta behöver vi en stabil och stark politisk vilja och tillräckligt ekonomiskt stöd.

Mer information: Tanja Risikko, Directör, +358 (0)40 1952 037

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...