Hyppää sisältöön

Budjettiesitys noudattelee sovittua, mutta lisäpanostuksia korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen tarvitaan

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää valtiovarainministeri Annika Saarikon ehdotusta vuoden 2023 talousarvioksi siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Unifi haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen tarvitsemiin resursseihin. Yliopistojen perusrahoituksen riittävyydestä tulee huolehtia, jotta turvataan laadukas opetus ja ohjaus kasvaville opiskelijamäärille. Tärkeän Business Finlandin rahoituksen lisäksi myös Suomen Akatemian rahoitus on saatava nopealle kasvu-uralle kohti 4 % TKI-tavoitetta. Näin turvataan edellytykset Suomen tulevaisuutta rakentavalle osaamiselle ja huippututkimukselle.

Nyt julkistettu budjettiesitys rakentaa polkua kohti yhteisesti sovittua kansallista tavoitetta nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Unifi muistuttaa, että TKI-panostusten suunnitelmassa tulee huolehtia, että julkisen TKI-rahoituksen panostukset eivät ole riippuvaisia talouden lyhytaikaisista suhdannevaihteluista, vaan kasvavat loogisesti ja tasapainoisesti kohti sovittua tavoitetta.

Uudet työpaikat edellyttävät uutta osaamista ja väestön koulutustason nostamista. Yliopistojen perusrahoitusta tulee vahvistaa, jotta tavoite nuorten ikäluokkien yli 50 % korkeakoulutusasteesta voidaan saavuttaa ja koulutuksen laatu turvataan. Tähän tavoitteeseen ei päästä ilman pitkäjänteistä rahoitusohjelmaa – resursseja tarvitaan kasvavien opiskelijamäärien laadukkaan ja tutkimukseen perustuvan koulutuksen järjestämiseen. Opiskelumuodot moninaistuvat ja yhä useampi opiskelija opiskelee työn ohella. Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen sujuvuudesta huolehtiminen edellyttää uusia ohjauksen muotoja ja uutta pedagogiikkaa. Unifi muistuttaa, että yliopistojen rahoituksen tulee seurata opiskelijamäärien kasvua ja lisääntyviä velvoitteita. Rahoituksen vakaus ja ennakoitavuus on tärkeää, jotta yliopistoissa saadaan työrauha.  

Suomen tutkijat, tutkimusryhmät ja konsortiot ovat menestyneet erinomaisesti kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen kotiuttamisessa. Rahoituksen kasvun tulee jatkua, eikä kansallinen rahoitus saa muodostua pullonkaulaksi kansainväliselle menestykselle. Suomen Akatemian ja Business Finlandin myöntövaltuuksia tulee nostaa tasapainoisesti ja kaavailtua nopeammin. Näin tuetaan uutta tutkijasukupolvea ja houkutellaan Suomeen uusia huippuosaajia.  

Budjettiesitys on laadittu haastavassa tilanteessa epävarmojen talousnäkymien sekä laajemman maailmanpoliittisen epävakauden keskellä. Unifi korostaa, että tutkimukseen, koulutukseen, innovaatioihin ja taiteeseen on investoitava, jotta Suomi pystyy edistämään vakautta ja hyvinvointia sekä vauhdittamaan kestävää kasvua. Yliopistot ovat osa Suomen huoltovarmuutta, vetovoimatekijä ja innovaatioiden lähde, jotka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa rakentavat hyvinvoivaa ja menestyvää tulevaisuuden Suomea.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Unifi, p. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Hallituksen tärkeät panostukset yliopistojen t&k-toimintaan vahvistavat Suomen kestävää kilpailukykyä

Suomi ottaa harppauksen kohti kunnianhimoisten TKI-tavoitteiden toteutumista hallituksen budjettiehdotuksen myötä. Yliopistojen tohtorikoulutukseen osoitettu 262 MEUR rahoitus luo edellytykset vaikuttavalle ja pitkäjänteiselle...

 | Tiedotteet ja uutiset

TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista. Suomen laajeneva TKI-toiminta edellyttää osaajapulaan vastaamista ja erityisesti riittäviä panostuksia tohtoreiden...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt yliopistoissa ympäri Suomea. Monien muiden yhteiskunnan toimijoiden tavoin yliopistot kantavat juuri nyt suurta huolta yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä,...