Hyppää sisältöön

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa uhkaava polarisaatiokehitys ja muutokset kansainvälisessä järjestyksessä. Vahvuutemme näihin vastaamisessa on tutkittu tieto – sen avulla pystymme tukemaan päätöksentekoa ja rakentamaan ensiluokkaisen polun varhaiskasvatuksesta maisterin ja tohtorin tutkintoihin sekä täydennyskoulutukseen asti. Tutkittuun tietoon tukeutuen varustamme niin lapset kuin aikuisetkin maailman parhaalla koulutuksella!

Rakennetaan vankka perusta – vahvistetaan tieteellistä ja taiteellista tutkimusta koulutuksen tukipilarina!

Laadukas koulutusjärjestelmä perustuu vahvaan akateemiseen tutkimukseen. Se mahdollistaa taitavien opettajien kouluttamisen sekä parhaiden oppimissisältöjen ja -ympäristöjen synnyttämisen lapsille, nuorille ja jatkokouluttautujille. Laadukas koulutusjärjestelmä tuottaa oppijoille itselleen taitoja, joiden avulla he voivat hankkia ja tulkita uutta tietoa sekä arvioida tiedon luotettavuutta. Koulutusjärjestelmämme mahdollistaa oppimispolun, joka tukee demokratiaa ja kansalaisten osallisuutta pienestä pitäen sekä antaa avaimet lähivuosien ongelmien ratkaisemiseen.

Ehdotamme, että hallitus:

Hyödyntää tieteellistä ja taiteellista tutkimusta elämän läpi kestävän koulutuspolun kehittämistyössä

Takaa kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tiedekasvatukseen

Säilyttää säädös- ja ohjausympäristön vakaana turvaten akateemisen yhteisön perustyön

Vie Suomen julkisen yliopistorahoituksen eurooppalaisten verrokkimaiden kanssa samalle tasolle

Tekee oman osuutensa TKI-investointien kirittämiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta

Noustaan uudelle tasolle – osaamista laadukkailla tutkinnoilla ja jatkuvan oppimisen paketeilla!

Suomi on jäänyt nuorten koulutustasossa jälkeen eurooppalaisista verrokkimaistaan. Myös koulutuksen kertyminen tietyille väestöryhmille on merkittävä ongelma. Yliopistot pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamalla tasokkaita tutkintoja ja jatkuvan oppimisen paketteja yhä useammille sekä kehittämällä koulutusta yksilön tarpeet huomioivaksi muun muassa vahvistamalla opiskelijalähtöistä ohjausta. Lisäksi yliopistot rakentavat ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistä digivisiota: sen avulla tavoitellaan Suomelle asemaa joustavan oppimisen mallimaana ja edistetään korkeakoulutuksen saavutettavuutta.

Jotta edellä mainitut kehittämistoimet voidaan tehdä onnistuneesti, ehdotamme, että hallitus:

Takaa korkeakouluille riittävät resurssit visio 2030:n mukaisten koulutuslaajennusten toteuttamiseen

Varmistaa jatkuvan oppimisen uudistuksessa laajan rahoituspohjan ja poikkihallinnollisen yhteistyön

Tuottaa riittävästi ennakointitietoa koulutusjärjestelmän kehittämisen tueksi

Tukee yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kunnianhimoisen digivisiohankeen toteuttamisessa

Varmistaa, että korkeakoulutukseen pääsy toteutuu yhdenvertaisesti koko maassa

Rohkeasti tulevaisuuteen – tehdään kansainvälistymisestä Suomen menestysstrategia!

Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa – ilman sitä emme voi ylläpitää hyvinvointivaltiota ja vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Investoinnit yliopistoihin takaavat, että tasokas tutkimus ja koulutus houkuttelevat meille ulkomaisia osaajia ja että suomalaisilla on mahdollisuus kehittyä kansainvälisessä yhteistyössä. Yliopistoilla on myös tärkeä rooli osaajien integroimisessa yhteiskuntaan ja työmarkkinoille sekä avoimen ilmapiirin luomisessa koko Suomeen. Jotta veto- ja pitovoimamme paranee, tarvitaan lisäksi elinkeinoelämän ja valtiovallan vahvaa panostusta.

Ehdotamme, että hallitus:

Sujuvoittaa kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien maahantuloa ja Suomeen asettumista

Tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden jäädä tänne pysyvästi

Vahvistaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa kansainvälisten osaajien tukipalveluja ja integroitumista

Arvostaa kiertovoimaa, eli korkeakoulutettujen työllistymistä ulkomaille sekä paluumuuttoa

Edistää houkuttelevien osaamiskeskittymien syntyä ja tukee infrastruktuurien kehittämistä kaksinkertaistamalla Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-toiminnan merkitys nähtiin kehysriihessä

Hallitus sitoutui kehysriihessä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen aiemmin päätetyn mukaisesti. Rahoitusta suunnataan tulevina vuosina erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta....

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi...