Hyppää sisältöön

Inledning

Mänskligheten står inför stora utmaningar – som en följd av sina egna handlingar. Den minskade biodiversiteten, ojämlikheten och klimatförändringen är globala kriser som kräver både lokala och världsomfattande åtgärder.

Universiteten* har en central roll när det gäller att bekämpa och lösa klimatförändringen och andra kriser, skapa den sakkunskap som behövs samt värna om ett tryggt och stabilt samhälle. Universiteten producerar ny information samt utbildar framtidens experter och medvetna medborgare. Dessutom har universiteten ett ansvar som vägvisare och förebilder, inte bara genom samhällelig växelverkan utan också genom sin egen ansvarsverksamhet.

De kommande globala utmaningarnas omfattning och brådskande karaktär framhäver betydelsen av samarbete – det behövs en gemensam vilja samt nationellt och internationellt samarbete.

Unifi, dvs. Finlands universitetsrektorers råd, tillsatte i februari 2019 en nationell arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet för att stärka universitetens ansvarsarbete. I gruppen samlas 14 universitet** och Finlands studentkårers förbund (FSF) för att tillsammans definiera universitetens gemensamma principer, mål och verksamhetsformer för främjande av hållbar utveckling och ansvarsfullhet under åren 2019–2020. Fastställandet av målen styrs av bland annat FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs), Finlands åtagande 2050 och Parisavtalet.

17 icons representing United Nations Sustainable Development Goals.
FN:s mål för hållbar utveckling

För att dela med sig av bästa praxis och erfarenheter ordnade arbetsgruppen hösten 2019 ett bootcamp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet i Sandhamn. I och med detta bootcamp uppstod ett gemensamt löfte om att tillsammans ställa upp ambitiösa mål med förändringskraft och global genomslagskraft. Detta löfte konkretiseras i universitetens gemensamma teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet som presenteras här. Över 400 av universitetssamfundets medlemmar deltog i arbetet med att redigera och kommentera teserna under UNIFIkeke-seminariet i september 2020.

Med tes avses ett påstående som framförs som föremål för en debatt eller diskussion. I enlighet med detta hoppas vi att de tolv teser som nu presenteras väcker diskussion inom universitetssamfundet för att bygga upp en gemensam vilja. Dessutom behövs konkreta handlingar.

Festtalens tid är över. Nu är det dags att agera.

* Universiteten hänvisar också till Försvarshögskolan i teserna.

** Medlemsuniversitet och -högskolor i Unifis arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet: Åbo Akademi, Vasa universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Konstuniversitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Uleåborgs universitet, Försvarshögskolan, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Lapplands universitet, Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet. Läs mer: unifi.fi/toiminta/verkostot/

Vision: De finländska universiteten tillsammans – En aktör för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som är större än sin storlek

År 2030 har arbetet med ansvarsfullhet och hållbar utveckling vid de finländska universiteten integrerats i all verksamhet, målet om klimatneutralitet har uppnåtts och universiteten fungerar som vägvisare för hållbar utveckling och ansvarsfullhet i Finland och världen. Universiteten är föregångare och producenter av effektiva lösningar i samarbete med samhället och sina samarbetspartner. Hållbar utveckling är ett genomgående tema i strategierna för alla finländska universitet. Perspektiven hållbar utveckling och ansvarsfullhet har lyfts fram starkt i undervisningsinnehållet och i effektivitetsmålen för forskningen. För att främja dessa perspektiv har man fastställt åtgärder och indikatorer samt tillräckliga resurser för arbetet. Beslutsfattandet i det globala samhället grundar sig på bästa möjliga öppna vetenskap. 

Jaa: