Hyppää sisältöön

Undervisning som främjar hållbar utveckling

Teser 4-5

Studier i hållbar utveckling är en del av alla examina och av utbudet av kontinuerligt lärande

Alla experter som utexaminerats från universiteten förstår sitt ansvar för att främja och utveckla hållbarheten. De erbjuds nödvändiga färdigheter och kunskaper för detta samt beredskap och motivation att omsätta sin kompetens i praktiken. Universiteten utvecklar och tillhandahåller tjänster för kontinuerligt lärande inom temana hållbar utveckling och ansvarsfullhet.   

Vad bör göras konkret:

 • En grundkurs i hållbarhet och ansvarsfullhet ingår i studierna vid alla finländska universitet. 
 • Till målen för kunnandet i samband med examina hör att förstå och förverkliga det globala ansvaret och FN:s mål för hållbar utveckling i utbildningsområdets kontext. Innehåll med anknytning till hållbar utveckling är en naturlig och tvärgående del av målen för lärandet i varje examensprogram även ur ett utbildningsområdesspecifikt perspektiv. Universiteten identifierar centrala innehåll och mål för lärandet inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet, vilka är specifika för utbildningsprogrammet.   
 • Universiteten avvecklar hinder och utvecklar övergripande strukturer för att möjliggöra tvärvetenskapliga utbildningsprogram. 
 • Genomförandet av inlärningsmålen för hållbar utveckling och ansvarsfullhet följs upp som en del av enkäter om feedback, utexaminering och karriäruppföljning.
 • Som en del av undervisningen i akademisk expertis beaktas undervisning i centrala färdigheter med anknytning till hållbar utveckling och ansvarsfullhet, såsom kritiskt och etiskt tänkande, samarbets- och interaktionsfärdigheter, förändringsledning samt identifiering av den egna sakkunskapen.
 • I enlighet med principen om kontinuerligt lärande utvecklar och erbjuder universiteten hållbarhetsutbildning för att stöda likabehandling och aktivt medborgarskap. Universiteten utarbetar en nationell strategi och åtgärdsplan för hållbarhetspedagogik.

Universiteten främjar högskoleutbildningens tillgänglighet samt en trygg forsknings- och undervisningsmiljö

Utbildningens uppgift är att öppna möjligheter för alla. Möjligheten till högskoleutbildning får inte vara beroende av till exempel individens socioekonomiska eller kulturella bakgrund. Universiteten sörjer för en jämlik tillgång till akademisk utbildning både globalt och nationellt. Universiteten säkerställer att forskning och undervisning kan ske under trygga förhållanden utan hot om våld och förföljelse.

Vad bör göras konkret:

 • Den examensinriktade utbildningen ska vara avgiftsfri. Universiteten respekterar FN:s princip om att ingen ska lämnas utanför genom att värna om den avgiftsfria högskoleutbildningen och mångfalden av utbildningsvägar på högskolenivå.
 • Universiteten vidtar konkreta åtgärder för att främja en tillgänglig utbildning. Särskild vikt fästs vid den digitala informationens tillgänglighet i fråga om specialgruppernas behov.
 • För att stärka den kulturella hållbarheten erbjuder universiteten undervisning på Finlands nationalspråk och möjligheter att bedriva forskning.
 • Universiteten säkerställer att internationell personal och internationella studerande till fullo kan delta i utvecklingen av och verksamheten inom universitetssamfundet.  Universiteten stöder flerspråkighet och förståelse av språkkunskaper och kulturer genom mångsidiga åtgärder.
 • Universiteten förbinder sig till internationell verksamhet för att möjliggöra och skydda forskarfriheten (bland annat nätverket ”Scholars at Risk”).
 • Universiteten stöder stärkandet av kompetensen i utvecklingsländer samt ömsesidigt lärande och växelverkan. 

Teser 6-8

Jaa: