Hyppää sisältöön

Hållbar och ansvarsfull forskning

Teser 1-3

Forskningsverksamheten inriktas på att lösa stora hållbarhetsutmaningar.

Med hjälp av finansiering och andra incitamentsmekanismer inriktar universiteten sin forskningsverksamhet och sina forskarrekryteringar på att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Å andra sidan är frågan om stora utmaningar i sig föremål för forskning och kritisk granskning – vi vet inte vilka utmaningar vi står inför i framtiden. Därför är nyfikenhet, vetenskaplig autonomi och fri forskning centrala värden, även inom hållbarhetsforskningen. Hållbar utveckling ses som ett tvärgående tema som stöder universitetens grundläggande uppgift, inte som ett marginaliserande tema.

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten utför rekryteringar som främjar hållbarhets- och ansvarsteman (bland annat professurer som är kopplade till hållbarhetsforskning).
  • Universiteten effektiverar samordningen av hållbarhetsforskningen och lyfter modigare fram hållbarhetsforskningen.
  • Universiteten konkretiserar sin satsning på hållbarhetsforskning till exempel via FN:s mål för hållbar utveckling.

Hållbarhet och ansvarsfullhet beaktas i utvärderingen och finansieringen av forskningsprojekt.

Kunskap och vetenskap har förutom ett egenvärde även betydande samhälleliga konsekvenser. Universiteten granskar öppet och kritiskt vilka konsekvenser forskningen har med tanke på hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Att beakta hållbar utveckling är en viktig forskarfärdighet och verksamhetsmodell. 

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten kräver att den som gör upp forskningsplanen bifogar en bedömning av projektets hållbarhets- och ansvarskonsekvenser i sin plan. Dessa konsekvenser beaktas i utvärderingen av forskningsprojektet.
  • Universiteten erkänner hållbarhet, öppenhet och samhällelig växelverkan som meriter som främjar forskarens karriär.
  • Universiteten förbinder sig till rekommendationen God praxis inom utvärdering av forskare, som publicerats av Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundets delegation, samt till den internationella DORA-deklarationen. 

Universiteten stöder tvärvetenskaplighet, principerna för öppen vetenskap och ett mångsidigt globalt perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar

Universiteten uppmuntrar till tvärvetenskapligt samarbete för att svara på hållbarhetsutmaningarna. Detta kräver kritisk granskning av de befintliga vetenskaps- och förvaltningsstrukturerna och incitamenten samt förståelse för de olika områdenas styrkor såväl inom universiteten som mellan olika aktörer. Det är viktigt att förtydliga och betona profiler och stöd för att förbättra den offentliga debatten och skapa nya sektorsövergripande projekt.

Den öppna vetenskapens riktlinjer främjar för sin del hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Universiteten stöder principerna för öppen vetenskap i sökandet av lösningar på hållbarhetsutmaningarna.

Universitetssamfundet känner också sitt globala ansvar och främjar en hållbar och rättvis värld.

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten skapar incitament och strukturer för tvärvetenskaplighet och överskridning av fakultets- och vetenskapsområdesgränserna inom både forskning och undervisning.
  • Universiteten förbinder sig till deklarationen om öppen vetenskap och forskning 2020–2025 och främjar öppenhet som ett grundläggande värde för vetenskapen i all forskningsverksamhet. 
  • Principerna för öppenhet vid universiteten gäller inte bara forskningen, utan också en öppen verksamhetskultur som bland annat omfattar öppenhet i grunderna för meriter och bedömning.
  • Universiteten integrerar i högre grad ansvarsfullhet, särskilt globalt ansvar och globalt kunnande, i utbildningen, forskningen och sin egen verksamhet med anknytning till hållbar utveckling. Universiteten utvecklar globala partnerskap, perspektiv och kunnande genom att stöda bland annat student- och forskarrörlighet. 

Teser 4-5

Jaa: