Hyppää sisältöön

Samhällspåverkan och samarbete som drivkrafter för förändring

Teser 9-10

Universiteten är modiga, engagerade och ansvarsfulla samarbetspartner som agerar och påverkar både nationellt och internationellt

Universiteten deltar modigt och öppet i samhällsdebatten om hållbar utveckling samt ställer sin kompetens till nätverkens och andra samarbetspartners förfogande. Universiteten är aktiva i nationella och internationella samarbetsnätverk som producerar förståelse och lösningar för att skapa och upprätthålla ett hållbart och ansvarsfullt samhälle. 

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten stärker den vetenskapliga kommunikationen om teman inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet, deltar i samhällsdebatten och kräver systemiska förändringar. Den vetenskapliga kommunikationen utvecklas aktivt så att den även når aktörer utanför vetenskapssamfundet. 
  • Universiteten uppmuntrar sina studerande och sin personal att delta i den samhälleliga växelverkan och det sektorsövergripande samarbetet inom deras eget område. 
  • Universiteten stärker processen som möjliggör att innovationer som uppkommer inom forskningen kan användas av samhället till exempel genom företagande eller företagssamarbete. Innovationer som skapats utifrån nyproducerad vetenskaplig information och kommersialiseringen av dessa innovationer genomförs i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
  • Universiteten stärker kunskapsbasen i beslutsfattandet genom att skapa nya och stöda befintliga koncept för vetenskapsrådgivning mellan universiteten och beslutsfattarna. Universiteten stärker sitt regionala hållbarhetssamarbete med städerna och kommunerna. 
  • Universiteten bygger upp långsiktiga, ömsesidiga partnerskap med aktörer i utvecklingsländer och främjar bland annat forsknings- och utbildningssamarbete. 
  • Universiteten förutsätter ansvarsfull verksamhet som respekterar de mänskliga rättigheterna av sina samarbetspartner. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet görs till en bedömningsgrund för universitetens internationella samarbete och verksamhet.

Universiteten delar öppet och aktivt förfaranden för hållbarbet och ansvarsfullhet samt utvecklar förfarandena tillsammans

Arbetet med hållbar utveckling vid universiteten förutsätter nationellt samarbete. Universiteten stöder varandra i hållbarhets- och ansvarsarbetet samt delar med sig av de bästa verksamhetsmodellerna sinsemellan. Hållbarhets- och ansvarsarbetet utvecklas enligt varje universitets egna särdrag.

Vad bör göras konkret:

  • Universiteten förbinder sig att årligen ordna ett gemensamt seminarium om hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Under seminariet delar universiteten god praxis, förbinder sig till de mål som ställs upp för nästa år samt bereder gemensamma utlåtanden och diskussionsöppningar (bland annat uppdatering av teserna för hållbar utveckling).
  • Universiteten stärker och allokerar resurser till det nationella arbetet inom hållbarhetsnätverken så att framgångar, utmaningar och tillvägagångssätt kan delas öppet.
  • Universiteten skapar gemensamma kurser, resursbanker, samarbetsforum och expertnätverk vilka möjliggör utbyte av god praxis, kompetens och idéer samt intensifierat samarbete. Universiteten ökar sin ömsesidiga informationsförmedling om befintliga kurser och utbildningsprogram med anknytning till hållbar utveckling.
  • Unifi och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene samarbetar för att främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Finlands keke-forum fungerar som en informationskanal för universitet och yrkeshögskolor.