Hyppää sisältöön

Teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet

Inledning

Mänskligheten står inför stora utmaningar – som en följd av sina egna handlingar. Den minskade biodiversiteten, ojämlikheten och klimatförändringen är globala kriser som kräver både lokala och världsomfattande åtgärder. Universiteten* har en central roll när det gäller att bekämpa och lösa klimatförändringen och andra kriser, skapa den sakkunskap som behövs samt värna om ett tryggt och stabilt samhälle.

Festtalens tid är över. Nu är det dags att agera.

Läs mer

Teser

Unifis teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet är sammanlagt 12 till antalet och de är indelade i fem olika teman. Utöver universitetens grundläggande uppgifter (forskning, undervisning, samhällelig växelverkan) omfattar teserna (campus)funktionerna samt verksamhetsförutsättningarna på ett bredare plan. Dessa verksamhetsförutsättningar är till sin natur sådana att de skapar ramar för andra teser.

Teserna 1-11 har inriktats på att driva verksamheten särskilt för universiteten själva. Tes 12 utmanar å sin sida universiteten till en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet genom att sporra aktörer som påverkar dem, t.ex. finansiärer, och de nationella utvärderingsmodellerna.

Under varje tema har exempel på nödvändiga, konkreta åtgärder sammanställts. Listorna med exempel är inte uttömmande utan presenterar de viktigaste åtgärderna som universiteten utan dröjsmål måste vidta. Med stöd av sina styrkor och särdrag kommer universiteten sannolikt att vidta åtgärderna i olika ordning. Detta möjliggör ömsesidig stimulans och olika föregångarprofiler. Det centrala är att åtgärderna är effektiva och transparenta samt att god praxis delas öppet.

Alla teser i en bild

Teser 1–3

Hållbar och ansvarsfull forskning

1. Forskningsverksamheten inriktas på att lösa stora hållbarhetsutmaningar.

2. Hållbarhet och ansvarsfullhet beaktas i utvärderingen och finansieringen av forskningsprojekt.

3. Universiteten stöder tvärvetenskaplighet, principerna för öppen vetenskap och ett mångsidigt globalt perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar. 

Läs mer

Teser 4–5

Undervisning som främjar hållbar utveckling

4. Studier i hållbar utveckling är en del av alla examina och av utbudet av kontinuerligt lärande 

5. Universiteten främjar högskoleutbildningens tillgänglighet samt en trygg forsknings- och undervisningsmiljö.

Läs mer

Teser 6–8

Universitetens egen verksamhet och förvaltning skapar en ansvarsfull och hållbar värld

6. Universitetens ledning, förvaltning och campusverksamhet är i linje med målen för hållbar utveckling.

7. Universiteten ikattar principerna för en klimatneutral cirkulär ekonomi i sin verksamhet och vidtar konkreta åtgärder för att värna om naturens mångfald.

8. Universiteten arbetar aktivt för att främja jämställdhet, likabehandling och välfärd.

Läs mer

Teser 9–10

Samhällspåverkan och samarbete som drivkrafter för förändring

9. Universiteten är modiga, engagerade och ansvarsfulla samarbetspartner som agerar och påverkar både nationellt och internationellt.

10. Universiteten delar öppet och aktivt förfaranden för hållbarbet och ansvarsfullhet samt utvecklar förfarandena tillsammans.

Läs mer

Teser 11–12

Förutsättningarna för ansvarsfullhet och hållbar utveckling utformas i samarbete

11. Universiteten integrerar hållbarhets- och ansvarsarbete i sin strategi samt riktar mer resurser och uppföljningsredskap till detta arbete.

12. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet är starkt synliga i universitetens nationella finansieringsmodell, utvärdering och auditering.  

Läs mer

Slutligen: teserna i praktiken

För att teserna som presenteras ovan ska bli en del av samhällsdebatten och omsättas i praktiken krävs samarbete mellan hela det akademiska samfundet. Universiteten har just nu ett ypperligt tillfälle att fastställa sina strategiska hållbarhetsmål på en hög nivå samt se till att det finns tillräckliga resurser och kompetens för att verkställa strategierna.

Universiteten har inte bara en enorm möjlighet utan också en skyldighet att leda förändringen i vårt samhälle. 

Transparenta och mångfacetterade hållbarhetsmål ger varje medlem i universitetssamfundet åtskilliga möjligheter till aktiv påverkan, diskussion och verksamhet. En flerstämmig och inkluderande diskussion är det första steget mot att omsätta dessa teser i praktiken.

Vi förväntar oss att teserna i stor utsträckning används som grund för diskussionen i universitetens rektorat, styrelser och ledningsgrupper, fakultets-, forsknings- och utbildningsråd, arbetarskyddskommittéer, studentkårer och fastighetsbolag samt med andra centrala samarbetspartner.

Just du kan inleda diskussionen i din egen gemenskap. Du kan börja med att berätta om dina favoritteser och utvecklingsförslag eller dela ett bra exempel på hur teserna kan främjas genom att använda hashtaggen  #UnifiKekeTeesit i sociala medier.

Tillsammans är vi en aktör och påverkare inom hållbar utveckling som är större än sin storlek.